HP LaserJet 4350 Printer series - Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard

background image

∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard

ΠΡΟΪΟΝ ΗΡ
HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn,
4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn και
4350dtnsl

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Περιορισµένη εγγύηση διάρκειας ενός έτους

Η HP εγγυάται σε εσάς, τον πελάτη τελικό χρήστη, ότι το υλικό και τα εξαρτήµατα της HP δεν θα παρουσιάσουν

ελαττώµατα υλικών και κατασκευής µετά την ηµεροµηνία αγοράς και για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται

ανωτέρω. Αν γνωστοποιηθούν στην HP τυχόν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η HP θα αναλάβει,

κατά την κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα που αποδεικνύονται ελαττωµατικά. Τα

προϊόντα που προσφέρονται προς αντικατάσταση µπορεί να είναι είτε καινούργια είτε ισοδύναµης απόδοσης µε

καινούργια.

Η HP παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα λογισµικού της αναφορικά µε ελαττωµατικά υλικά και πληµµελή

κατασκευή και εγγυάται την οµαλή εκτέλεση των προγραµµατισµένων λειτουργιών τους, µετά την ηµεροµηνία

αγοράς και για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται ανωτέρω, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα λογισµικού έχουν

εγκατασταθεί σωστά και χρησιµοποιούνται σωστά. Αν γνωστοποιηθούν στην HP τυχόν ελαττώµατα κατά τη

διάρκεια της εγγύησης, η HP αναλαµβάνει να αντικαταστήσει το λογισµικό το οποίο δεν εκτελεί τις

προγραµµατισµένες λειτουργίες του, λόγω αυτών των ελαττωµάτων.

Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων της θα είναι αδιάλειπτη και ότι δεν θα παρουσιαστούν βλάβες.

Αν δεν καταστεί δυνατόν η HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν σε εύλογο χρόνο, σύµφωνα µε τους

όρους της εγγύησης, επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό που έχει καταβάλει για την αγορά του προϊόντος. Το

ποσό αυτό επιστρέφεται στον πελάτη µετά από την επιστροφή του προϊόντος στην HP.

Τα προϊόντα της HP ενδέχεται να περιλαµβάνουν ανακατασκευασµένα εξαρτήµατα (η απόδοση των οποίων είναι

αντίστοιχη µε αυτήν των καινούργιων) ή εξαρτήµατα τα οποία έχουν υποστεί περιστασιακή χρήση.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ελαττωµάτων που αποτελούν απόρροια: (α) ακατάλληλης ή ανεπαρκούς

συντήρησης ή βαθµονόµησης, (β) λογισµικού, διασύνδεσης, εξαρτηµάτων ή υλικών που δεν προέρχονται από

την HP, (γ) µη εξουσιοδοτηµένης τροποποίησης ή κακής χρήσης, (δ) λειτουργίας εκτός των δηµοσιευµένων

προδιαγραφών περιβάλλοντος του προϊόντος ή (ε) εσφαλµένης προετοιµασίας θέσης ή ακατάλληλης

συντήρησης θέσης.

ELWW

∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard

313

background image

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ, ΓΡΑΠΤΗ Ή

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΚΑΙ Η HP ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ

ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισµένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν

επιτρέπουν περιορισµούς στη διάρκεια της εγγύησης, κατά συνέπεια είναι πιθανόν ο παραπάνω περιορισµός ή η

εξαίρεση να µην ισχύει για σας. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα και είναι

πιθανόν να έχετε επιπλέον δικαιώµατα τα οποία ποικίλλουν από χώρα/περιοχή σε χώρα/περιοχή, από πολιτεία

σε πολιτεία ή από επαρχία σε επαρχία. Η περιορισµένη εγγύηση της HP ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή ή

τόπο όπου η HP διαθέτει υποστήριξη για το προϊόν αυτό και όπου η HP έχει διαθέσει το προϊόν αυτό στην αγορά.

Το επίπεδο του σέρβις που παρέχεται λόγω εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τα τοπικά πρότυπα. Η

HP δεν θα αλλάξει τη µορφή, την προσαρµογή ή τη λειτουργία του προϊόντος, ώστε να το καταστήσει λειτουργικό

σε χώρα/περιοχή για την οποία δεν προοριζόταν ποτέ να λειτουργήσει για νοµικούς ή ρυθµιστικούς λόγους.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ HP Ή ΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΙ∆ΙΚΗ,

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ Ή

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ.

Ορισµένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό συµπτωµατικών

ή παρεπόµενων ζηµιών και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισµός ή η εξαίρεση ενδέχεται να µην ισχύει για σας.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ

ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΠΑΥΞΑΝΟΥΝ,

ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΑΣ.

314

Παράρτηµα Η Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

ELWW