Βοήθεια HP LaserJet 4350 Printer series

background image

χρήση

Εκτυπωτής

hp LaserJet

4250/4350 series

background image
background image

HP LaserJet 4250 ή 4350 series εκτυπωτής

Οδηγός Χρήστη

background image

Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,
προσαρµογή ή µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός από τις
περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει της
νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Οι πληροφορίες στο παρόν µπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που
ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης
που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και
αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα
αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να
εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά
σφάλµατα ή παραλείψεις που
περιλαµβάνονται στο παρόν.

Κωδικός προϊόντος Q5400-90950

Έκδοση 1, 11/2004

Εµπορικά σήµατα

Οι επωνυµίες Adobe

®

και PostScript

®

είναι

εµπορικά σήµατα της Adobe Systems
Incorporated.

Η επωνυµία Linux είναι σήµα κατατεθέν της
Linus Torvalds στις Η.Π.Α.

Οι επωνυµίες Microsoft

®

, Windows

®

και

Windows NT

®

αποτελούν σήµατα

κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α.

Η επωνυµία UNIX

®

είναι σήµα κατατεθέν

της The Open Group.

Οι επωνυµίες ENERGY STAR

®

και το

λογότυπο ENERGY STAR

®

είναι σήµατα

κατατεθέντα της United States
Environmental Protection Agency στις
Η.Π.Α.

background image

Υποστήριξη πελατών HP

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για 24 ώρες πρόσβαση σε πληροφορίες, χρησιµοποιώντας µόντεµ ή σύνδεση Internet

World Wide Web: Ενηµερωµένο λογισµικό εκτυπωτών HP, πληροφορίες προϊόντων και
υποστήριξης και προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή σε διάφορες γλώσσες, είναι δυνατό να
ληφθούν από την τοποθεσία

http://www.hp.com/support/lj4250

ή

http://www.hp.com/support/

lj4350

. (Η τοποθεσία είναι στην αγγλική γλώσσα.)

Ηλεκτρονικά εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων

Το στοιχείο HP Instant Support Professional Edition (ISPE) είναι µια οικογένεια εργαλείων
βασισµένων στο Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν προϊόντα
υπολογιστών και εκτυπωτών γραφείου. Τα εργαλεία ISPE συµβάλλουν στην αναγνώριση, τη
διάγνωση και την επίλυση ζητηµάτων υπολογιστών και εκτυπωτών. Τα εργαλεία ISPE
διατίθενται στην τοποθεσία

http://instantsupport.hp.com

.

Τηλεφωνική υποστήριξη

Η εταιρεία Hewlett-Packard Company παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά τη
διάρκεια της εγγύησης. Όταν τηλεφωνήσετε, θα συνδεθείτε µε το αρµόδιο προσωπικό
τηλεφωνικής υποστήριξης που είναι έτοιµο και πρόθυµο να σας βοηθήσει. Για τον
τηλεφωνικό αριθµό της χώρας/περιοχής σας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που περιλαµβάνεται
στη συσκευασία του προϊόντος ή επισκεφθείτε την τοποθεσία

http://www.hp.com/support/

callcenters

. Πριν τηλεφωνήσετε στην HP, να έχετε πάντα έτοιµες τις παρακάτω

πληροφορίες: το όνοµα προϊόντος και το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς και µια
περιγραφή του ζητήµατος.

Μπορείτε επίσης να βρείτε υποστήριξη στο Internet στην τοποθεσία

http://www.hp.com

.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο support & drivers (υποστήριξη και προγράµµατα οδήγησης).

Βοηθητικά προγράµµατα λογισµικού, προγράµµατα οδήγησης και ηλεκτρονικές
πληροφορίες

Ανατρέξτε στην τοποθεσία

http://www.hp.com/go/lj4250_software

ή

http://www.hp.com/go/

lj4350_software

. (Η τοποθεσία είναι στην αγγλική γλώσσα, η λήψη των προγραµµάτων

οδήγησης όµως µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες.)

Για πληροφορίες µέσω τηλεφώνου, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που περιλαµβάνεται στη
συσκευασία του εκτυπωτή.

Άµεση παραγγελία εξαρτηµάτων ή ανταλλακτικών από την HP

Παραγγελία αναλώσιµων από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web:

Η.Π.Α.:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Καναδάς:

http://www.hp.ca/catalog/supplies

Ευρώπη:

http://www.hp.com/go/supplies

Ασία-Ωκεανία:

http://www.hp.com/paper/

Παραγγελία αναλώσιµων από την τοποθεσία

http://www.hp.com/support/lj4250

ή

http://www.hp.com/support/lj4350

. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και αναλωσίµων

.

Για τηλεφωνική παραγγελία αναλώσιµων ή εξαρτηµάτων, καλέστε τους ακόλουθους αριθµούς:

Επιχειρήσεις στις Η.Π.Α.: 800-282-6672

Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στις Η.Π.Α.: 800-888-9909

ELWW

iii

background image

Έδρα και κεντρικά γραφεία στις Η.Π.Α.: 800-752-0900

Καναδάς: 800-387-3154

Για να βρείτε τους τηλεφωνικούς αριθµούς για άλλες χώρες/περιοχές, ανατρέξτε στο
φυλλάδιο που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.

Πληροφορίες σέρβις της HP

Για τον εντοπισµό εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων της HP στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά,
καλέστε 800-243-9816 (Η.Π.Α.) ή 800-387-3867 (Καναδάς). ∆ιαφορετικά, επισκεφθείτε στην
τοποθεσία

http://www.hp.com/go/cposupportguide

.

Για το σέρβις ενός προϊόντος HP σε άλλες χώρες/περιοχές, καλέστε τον αριθµό υποστήριξης
πελατών για τη δική σας χώρα/περιοχή. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που περιέχεται στη
συσκευασία του εκτυπωτή.

Συµφωνίες σέρβις της ΗΡ

Καλέστε: 800-HPINVENT [800-474-6836 (U.S.)] ή 800-268-1221 (Καναδάς).

Σέρβις εκτός εγγύησης: 800-633-3600.

Παράταση σέρβις: Καλέστε: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Η.Π.Α.)] ή 800-268-1221
(Καναδάς). ∆ιαφορετικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web HP Care Pack Services στη
διεύθυνση

http://www.hpexpress-services.com

.

HP toolbox (Εργαλειοθήκη HP)

Για να ελέγξετε την κατάσταση και τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή και για να προβάλετε
πληροφορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων και την ηλεκτρονική τεκµηρίωση,
χρησιµοποιήστε το λογισµικό HP Toolbox (Εργαλειοθήκη HP). Μπορείτε να προβάλετε το
λογισµικό HP Toolbox (Εργαλειοθήκη HP, όταν ο εκτυπωτής είναι άµεσα συνδεδεµένος µε
τον υπολογιστή σας ή όταν είναι συνδεδεµένος µε ένα δίκτυο. Για να χρησιµοποιήσετε το
λογισµικό HP Toolbox (Εργαλειοθήκη της HP), θα πρέπει να έχετε εκτελέσει πλήρη
εγκατάσταση του λογισµικού. Ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση του λογισµικού HP Toolbox

(Εργαλειοθήκη HP)

.

Υποστήριξη και πληροφορίες από τη HP για υπολογιστές Macintosh

Επισκεφθείτε την τοποθεσία:

http://www.hp.com/go/macosx

για πληροφορίες υποστήριξης

του Macintosh OS X και για την υπηρεσία συνδροµών της HP για ενηµερώσεις
προγραµµάτων οδήγησης.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία:

http://www.hp.com/go/mac-connect

για προϊόντα που έχουν

σχεδιαστεί ειδικά για τους χρήστες Macintosh.

iv

ELWW

background image

Πίνακας περιεχοµένων

1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

Γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες για τον εκτυπωτή ...........................................................2

Συνδέσεις του Οδηγού χρήσης ...........................................................................................2
Πού µπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ...............................................2

∆ιαµορφώσεις εκτυπωτή ...........................................................................................................3

Προσδιορισµοί δυνατοτήτων για τον εκτυπωτή HP LaserJet 4250 ή 4350 series .............3

∆υνατότητες εκτυπωτή ..............................................................................................................5
Εξαρτήµατα εκτυπωτή ..............................................................................................................9

Εξαρτήµατα και αναλώσιµα ................................................................................................9
Θύρες διασύνδεσης ..........................................................................................................11
Φωτεινές ενδείξεις εξαρτηµάτων ......................................................................................11
Mετακίνηση του εκτυπωτή ................................................................................................12

Πίνακας ελέγχου ......................................................................................................................14

∆ιάταξη του πίνακα ελέγχου .............................................................................................14
Κουµπιά του πίνακα ελέγχου ............................................................................................15
Φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου ............................................................................15
Εκτύπωση των µενού του πίνακα ελέγχου .......................................................................16
Χρήση του συστήµατος βοήθειας του εκτυπωτή ..............................................................16
Τροποποίηση των ρυθµίσεων διαµόρφωσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή .................17

Λογισµικό ................................................................................................................................32

Λειτουργικά συστήµατα και στοιχεία εκτυπωτή ................................................................32
Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή ..................................................................................33
Λογισµικό για υπολογιστές Macintosh ..............................................................................38
Εγκατάσταση του λογισµικού του συστήµατος εκτύπωσης .............................................39
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού .......................................................................46

Επιλογή µέσου εκτύπωσης .....................................................................................................47

Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων εκτύπωσης ....................................................................48

2 Εργασίες εκτύπωσης

Επιλογή του δίσκου που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση .....................................................54

Κατανόηση της σειράς των δίσκων ..................................................................................54
Προσαρµογή λειτουργίας δίσκου 1 ...................................................................................54
Εκτύπωση µε βάση τον τύπο και το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης (κλείδωµα

δίσκων) ..........................................................................................................................55

Μη αυτόµατη τροφοδοσία µέσου εκτύπωσης από το δίσκο 1 .........................................57

Επιλογή της σωστής θέσης λειτουργίας της διάταξης έψησης ...............................................58
Συρραφή εγγράφων ................................................................................................................59

Για να επιλέξετε το εξάρτηµα συρραφής µέσα από το λογισµικό (Windows) ..................59
Για να επιλέξετε το εξάρτηµα συρραφής µέσα από το λογισµικό (Mac) ..........................59
Για να επιλέξετε το εξάρτηµα συρραφής στον πίνακα ελέγχου ........................................60
Τοποθέτηση κλιπ συρραφής ............................................................................................60

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στους δίσκους ......................................................................62

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στο δίσκο 1 ....................................................................62
Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 2 ή σε έναν προαιρετικό δίσκο 500

φύλλων ..........................................................................................................................64

ELWW

v

background image

Τοποθέτηση σε έναν προαιρετικό δίσκο 1.500 φύλλων ...................................................66

Κατανόηση των επιλογών εξόδου του µέσου εκτύπωσης ......................................................68

Εκτύπωση στην επάνω (τυπική) θήκη εξόδου .................................................................68
Εκτύπωση στην πίσω θήκη εξόδου ..................................................................................68
Εκτύπωση στο προαιρετικό εξάρτηµα στοίβαξης ή συρραφής/στοίβαξης .......................69
Προσανατολισµός του χαρτιού όταν υπάρχει εγκατεστηµένο ένα εξάρτηµα

συρραφής ......................................................................................................................70

Εκτύπωση φακέλων ................................................................................................................71

Τοποθέτηση φακέλων στο δίσκο 1 ...................................................................................71
Αυτόµατη τροφοδοσία φακέλων (προαιρετικό εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων) ...........73
Εγκατάσταση του προαιρετικού εξαρτήµατος τροφοδοσίας φακέλων .............................73
Αφαίρεση του προαιρετικού εξαρτήµατος τροφοδοσίας φακέλων ...................................74
Τοποθέτηση φακέλων στο προαιρετικό εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων ......................75

Εκτύπωση σε ειδικά µέσα εκτύπωσης ....................................................................................77

Εκτύπωση σε ετικέτες .......................................................................................................77
Εκτύπωση σε διαφάνειες ..................................................................................................78
Εκτύπωση σε εταιρικό επιστολόχαρτο, προτρυπηµένο ή προτυπωµένο χαρτί

(µίας όψης) ....................................................................................................................79

Εκτύπωση σε χαρτί µε ειδικό φινίρισµα ............................................................................81
Εκτύπωση σε χαρτί µικρού µεγέθους, ειδικού µεγέθους ή σε βαρύ χαρτί .......................82
Ρυθµίσεις για ειδικά µεγέθη χαρτιού .................................................................................84

Εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού (προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής

όψης) ....................................................................................................................................86

Οδηγίες για την εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού ..............................................87
Προσανατολισµός του χαρτιού για την εκτύπωση διπλής όψης ......................................87
Επιλογές διάταξης για την εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού .............................88
Εκτύπωση διπλής όψης µε το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης .............89
Για να εκτυπώσετε στις δύο όψεις µε µη αυτόµατο τρόπο ...............................................89

Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης .......................................................................................91
Χρήση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή ..............................................................92

Τροποποίηση των ρυθµίσεων για µια εργασία εκτύπωσης .............................................92
Τροποποίηση των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ..............................................................93

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή .................................95

Εκτύπωση υδατογραφηµάτων .........................................................................................95
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού .........................................................96
Ρύθµιση προσαρµοσµένου µεγέθους χαρτιού .................................................................96
Χρήση της λειτουργίας EconoMode (πρόχειρης εκτύπωσης) ..........................................97
Επιλογή ρυθµίσεων ποιότητας εκτύπωσης ......................................................................98
Χρήση των επιλογών σµίκρυνσης/µεγέθυνσης ................................................................98
Επιλογή πηγής χαρτιού ....................................................................................................99
Εκτύπωση εξωφύλλου, διαφορετικής πρώτης ή τελευταίας σελίδας ή µιας

λευκής σελίδας ..............................................................................................................99

Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών ...............................................................101

Ταχεία αντιγραφή µιας εργασίας ....................................................................................101
∆ιαγραφή µιας εργασίας ταχείας αντιγραφής .................................................................102
∆ιόρθωση και αναµονή εργασίας ...................................................................................102
∆ιαγραφή µιας εργασίας σε αναµονή .............................................................................103
Εκτύπωση µιας προσωπικής εργασίας ..........................................................................104
∆ιαγραφή µιας προσωπικής εργασίας ...........................................................................104
Αποθήκευση µιας εργασίας εκτύπωσης .........................................................................105

3 ∆ιαχείριση και συντήρηση του εκτυπωτή

Χρήση του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web .......................................................................108

Άνοιγµα του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web ..............................................................109
Καρτέλα Information (Πληροφορίες) ...............................................................................109

vi

ELWW

background image

Καρτέλα Settings (Ρυθµίσεις) .........................................................................................109
Καρτέλα Networking (Εγκατάσταση δικτύου) .................................................................110
Καρτέλα Other Links (Άλλες συνδέσεις) .........................................................................111

Χρήση του λογισµικού HP Web Jetadmin .............................................................................112
Χρήση του λογισµικού HP Toolbox (Εργαλειοθήκη HP) ......................................................113

Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα .......................................................................113
Υποστηριζόµενα προγράµµατα περιήγησης ..................................................................113
Για να προβάλετε το λογισµικό HP Toolbox ...................................................................114
Καρτέλα Status (Κατάσταση) ..........................................................................................114
Καρτέλα Troubleshooting (Αντιµετώπιση προβληµάτων) ..............................................115
Καρτέλα Alerts (Προειδοποιήσεις) ..................................................................................115
Καρτέλα Documentation (Τεκµηρίωση) ..........................................................................116
Παράθυρο Device Settings (Ρυθµίσεις συσκευής) .........................................................116
Toolbox links (Συνδέσεις εργαλειοθήκης) .......................................................................116
Καρτέλα Other Links (Άλλες συνδέσεις) .........................................................................117

Κατάργηση της εγκατάστασης της εργαλειοθήκης της HP ..................................................118

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της Εργαλειοθήκης HP, χρησιµοποιώντας

τη συντόµευση της επιφάνειας εργασίας των Windows ..............................................118

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της Εργαλειοθήκης HP χρησιµοποιώντας

την επιλογή Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραµµάτων) του
Πίνακα Ελέγχου των Windows ....................................................................................118

∆ιαχείριση και διαµόρφωση των προγραµµάτων οδήγησης του εκτυπωτή .........................119

Πρόσθετο τµήµα λογισµικού HP Web Jetadmin ............................................................120
Βοηθητικό πρόγραµµα προσαρµογής ............................................................................120

∆ιαµόρφωση προειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ..............................................121
Ρύθµιση του ρολογιού πραγµατικού χρόνου ........................................................................122

Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας .....................................................................................122

Έλεγχος της διαµόρφωσης του εκτυπωτή ............................................................................125

Χάρτης των µενού ...........................................................................................................125
Σελίδα διαµόρφωσης ......................................................................................................125
Σελίδα κατάστασης αναλώσιµων ....................................................................................127
Λίστα γραµµατοσειρών PS ή PCL ..................................................................................128

∆ιαχείριση της κασέτας εκτύπωσης ......................................................................................130

Κασέτες εκτύπωσης ΗΡ .................................................................................................130
Κασέτες εκτύπωσης άλλων κατασκευαστών ..................................................................130
∆ιαπίστωση γνησιότητας της κασέτας εκτύπωσης ........................................................130
Αποθήκευση της κασέτας εκτύπωσης ............................................................................130
Αναµενόµενη διάρκεια ζωής κασέτας εκτύπωσης ..........................................................131
Έλεγχος στάθµης των αναλωσίµων ...............................................................................131
Συνθήκες χαµηλής στάθµης ή εξάντλησης της κασέτας ................................................132

Καθαρισµός του εκτυπωτή ....................................................................................................134

Καθαρισµός του εσωτερικού του εκτυπωτή ...................................................................134
Καθαρισµός διάταξης έψησης ........................................................................................135

Εκτέλεση προληπτικής συντήρησης .....................................................................................138

Για να µηδενίσετε το µετρητή του κιτ συντήρησης .........................................................138

Αντικατάσταση της µονάδας συρραφής ................................................................................139

Για να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τη µονάδα συρραφής ..................................139

4 Επίλυση προβληµάτων

∆ιάγραµµα ροής αντιµετώπισης προβληµάτων ....................................................................144

1 Στην οθόνη ενδείξεων του πίνακα ελέγχου, εµφανίζεται η ένδειξη READY

(Έτοιµος); ....................................................................................................................144

2 Μπορείτε να εκτυπώσετε µια σελίδα διαµόρφωσης; ...................................................145
3 Μπορείτε να εκτυπώσετε από ένα πρόγραµµα; ..........................................................146
4 Εκτυπώνεται η εργασία κατά τον αναµενόµενο τρόπο; ..............................................148

ELWW

vii

background image

5 Επιλέγει ο εκτυπωτής τους σωστούς δίσκους και τα σωστά εξαρτήµατα

διαχείρισης χαρτιού; ....................................................................................................150

Επίλυση γενικών προβληµάτων εκτύπωσης ........................................................................152
Οδηγίες χρήσης του χαρτιού .................................................................................................157
Εκτύπωση ειδικών σελίδων ..................................................................................................159
Αποκατάσταση εµπλοκών .....................................................................................................160

Θέσεις εµπλοκών ............................................................................................................160
Αποκατάσταση εµπλοκών από τις περιοχές επάνω καπακιού και κασέτας

εκτύπωσης ..................................................................................................................160

Αποκατάσταση των εµπλοκών στο προαιρετικό εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων ......163
Αποκατάσταση εµπλοκών στους δίσκους ......................................................................164
Αποκατάσταση εµπλοκών στο προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης ..........166
Αποκατάσταση εµπλοκών στις περιοχές εξόδου ...........................................................167
Αποκατάσταση εµπλοκών στην περιοχή της διάταξης έψησης .....................................168
Αποκατάσταση των εµπλοκών στο προαιρετικό εξάρτηµα στοίβαξης ή

συρραφής/στοίβαξης ...................................................................................................171

Επίλυση επαναλαµβανόµενων εµπλοκών .....................................................................174

Κατανόηση των µηνυµάτων του εκτυπωτή ...........................................................................176

Χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος βοήθειας του εκτυπωτή ......................................176
Επίλυση µηνυµάτων που επιµένουν ..............................................................................176

Κατανόηση των λυχνιών των εξαρτηµάτων για τις µονάδες στοίβαξης και συρραφής/

στοίβαξης ...........................................................................................................................206

Λυχνίες εξαρτηµάτων .....................................................................................................206
Αντικατάσταση εξαρτηµάτων ή µερών εξαρτηµάτων .....................................................208

∆ιόρθωση προβληµάτων ποιότητας εκτύπωσης ..................................................................209

Πίνακας ελέγχου για την ποιότητα εκτύπωσης ..............................................................209
Παραδείγµατα ελαττωµάτων στην εικόνα .......................................................................209
Αχνή εκτύπωση (µέρος της σελίδας) ..............................................................................211
Αχνή εκτύπωση (ολόκληρη η σελίδα) .............................................................................211
Στίγµατα ..........................................................................................................................212
Απορρίψεις .....................................................................................................................212
Γραµµές ..........................................................................................................................213
Γκρίζο φόντο ...................................................................................................................213
Κηλίδες γραφίτη ..............................................................................................................214
Ελεύθερος γραφίτης .......................................................................................................214
Επαναλαµβανόµενα ελαττώµατα ...................................................................................215
Επαναλαµβανόµενη εικόνα ............................................................................................215
Παραµορφωµένοι χαρακτήρες .......................................................................................216
Κλίση σελίδων ................................................................................................................216
Κύρτωµα ή κυµατισµός ...................................................................................................217
Ζάρες ή πτυχές ...............................................................................................................217
Κατακόρυφες λευκές γραµµές ........................................................................................218
Ίχνη τροχών ....................................................................................................................218
Λευκές κηλίδες σε µαύρο ................................................................................................218
∆ιάσπαρτες γραµµές ......................................................................................................219
Θαµπή εκτύπωση ...........................................................................................................219
Τυχαία επανάληψη εικόνων ...........................................................................................220

Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης σε δίκτυο .............................................................221
Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων στα Windows ..............................................................222
Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων Macintosh ...................................................................224
Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων PostScript ...................................................................231

Γενικά προβλήµατα .........................................................................................................231
Σφάλµατα ειδικής φύσης ................................................................................................232

Αντιµετώπιση προβληµάτων του προαιρετικού σκληρού δίσκου .........................................233

viii

ELWW

background image

Παράρτηµα Α Αναλώσιµα και εξαρτήµατα

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και αναλωσίµων ................................................236

Παραγγελίες απευθείας από την HP ..............................................................................236
Παραγγελίες µέσω αντιπροσώπων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ..................236
Παραγγελίες απευθείας µέσω του ενσωµατωµένου διακοµιστή Web (για

εκτυπωτές που είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο) ............................................................236

Παραγγελίες απευθείας µέσω του λογισµικού HP Toolbox (για εκτυπωτές

συνδεδεµένους άµεσα σε έναν υπολογιστή) ...............................................................237

Κωδικοί ειδών ........................................................................................................................238

Εξαρτήµατα διαχείρισης χαρτιού ....................................................................................238
Κεφαλές εκτύπωσης .......................................................................................................239
Κιτ συντήρησης ...............................................................................................................240
Μνήµη .............................................................................................................................240
Καλώδια και διασυνδέσεις ..............................................................................................241
Μέσο εκτύπωσης ............................................................................................................241

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

Μενού Retrieve Job (Ανάκτηση εργασίας) ............................................................................248
Μενού Information (Πληροφορίες) ........................................................................................250
Μενού Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού) ........................................................................252
Μενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής) ..............................................................256

Υποµενού Printing (Εκτύπωση) .....................................................................................256
Υποµενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) ..............................................................260
Υποµενού System Setup (Ρύθµιση συστήµατος) ..........................................................264
Υποµενού Stapler/stacker (Συρραφή/στοίβαξη) .............................................................268
Υποµενού I/O ..................................................................................................................269
Υποµενού Resets (Επαναφορές) ...................................................................................270

Μενού Diagnostics (∆ιαγνωστικός έλεγχος) .........................................................................272
Μενού Service (Συντήρηση) ..................................................................................................274

Παράρτηµα Γ Προδιαγραφές

HP LaserJet 4250 ή 4350 series φυσικές προδιαγραφές .....................................................275
Ηλεκτρικές προδιαγραφές .....................................................................................................277
Εκποµπές θορύβου ...............................................................................................................278
Συνθήκες λειτουργίας ............................................................................................................279
Προδιαγραφές χαρτιού ..........................................................................................................280

Συνθήκες εκτύπωσης και αποθήκευσης χαρτιού ...........................................................280
Φάκελοι ...........................................................................................................................281
Ετικέτες ...........................................................................................................................283
∆ιαφάνειες .......................................................................................................................283

Παράρτηµα ∆ Μνήµη εκτυπωτή και επέκταση

Επισκόπηση ..........................................................................................................................286
Μνήµη εκτυπωτή ...................................................................................................................287

Για να εγκαταστήσετε µνήµη εκτυπωτή ..........................................................................287

Εγκατάσταση καρτών CompactFlash ...................................................................................290

Για την εγκατάσταση µιας κάρτας CompactFlash ..........................................................290

Έλεγχος εγκατάστασης της µνήµης ......................................................................................293

Για να επιβεβαιώσετε ότι η DIMM ή οι κάρτες CompactFlash είναι σωστά

εγκατεστηµένες ............................................................................................................293

Αποθήκευση πόρων (µόνιµοι πόροι) ....................................................................................294
Εγκατάσταση καρτών EIO ή συσκευών µαζικής αποθήκευσης ...........................................295

Για να εγκαταστήσετε κάρτες EIO ή συσκευές µαζικής αποθήκευσης ...........................295

ELWW

ix

background image

Για να αφαιρέσετε µια εγκατεστηµένη κάρτα ΕΙΟ ή µια συσκευή µαζικής

αποθήκευσης (προαιρετικός σκληρός δίσκος) ............................................................295

Παράρτηµα Ε Εντολές εκτυπωτή

Κατανόηση της σύνταξης των εντολών εκτυπωτή PCL 6 και PCL 5e ..................................298

Συνδυασµός ακολουθιών διαφυγής ................................................................................298
Χρήση χαρακτήρων διαφυγής ........................................................................................299
Επιλογή γραµµατοσειρών PCL 6 και PCL 5 ..................................................................299
Κοινές εντολές εκτυπωτή PCL 6 και PCL 5 ....................................................................300

Παράρτηµα Ζ Πληροφορίες περί κανονισµών

Εισαγωγή ..............................................................................................................................305
Κανονισµοί FCC ....................................................................................................................306
Πρόγραµµα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ...........................................................307

Προστασία του περιβάλλοντος .......................................................................................307
Παραγωγή όζοντος .........................................................................................................307
Κατανάλωση ενέργειας ...................................................................................................307
Αναλώσιµα εκτύπωσης HP LaserJet .............................................................................308
Φύλλο δεδοµένων ασφάλειας υλικού .............................................................................309
Για περισσότερες πληροφορίες ......................................................................................309

∆ήλωση συµµόρφωσης ........................................................................................................310
∆ηλώσεις ασφαλείας για συγκεκριµένη χώρα/περιοχή .........................................................311

Laser safety statement ...................................................................................................311
Canadian DOC statement ..............................................................................................311
Japanese VCCI statement ..............................................................................................311
Korean EMI statement ....................................................................................................311
Finnish laser statement ..................................................................................................312

Παράρτηµα Η Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard ......................................................313
Κασέτα γραφίτη ∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης ..............................................................315
∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης και σέρβις .................................................................................316
Συµβόλαια συντήρησης της ΗΡ ............................................................................................316

Συµβόλαια επιτόπιου σέρβις ..........................................................................................316

HP Express Exchange (µόνο στις Η.Π.Α. και στον Καναδά) ................................................317

Για τη χρήση της υπηρεσίας HP Express Exchange ......................................................317

Επανασυσκευασία του εκτυπωτή .........................................................................................318

Για την επανασυσκευασία του εκτυπωτή .......................................................................318

Έντυπο πληροφοριών σέρβις ...............................................................................................319

Ευρετήριο

x

ELWW

background image

1