HP LaserJet 4350 Printer series - Tlačítka ovládacího panelu

background image

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítko

Funkce

(

N

ÁPOVĚDA

)

Poskytuje informace o zprávách na grafickém displeji.

(

Z

PĚT

)

Vrátí se zpět o jednu úroveň ve stromu nabídky nebo se vrátí o jeden číselný záznam.

Pokud toto tlačítko přidržíte déle než 1 sekundu, ukončíte nabídku.

N

ABÍDKA

Zobrazí nebo ukončí nabídku.

(

N

AHORU

)

Posune kurzor na předchozí položku v seznamu nebo zvýší hodnotu aktivní číselné položky.

(

V

YBRAT

)

Smaže chybovou podmínku, je-li to možné.

Uloží vybranou hodnotu položky.

Provede akci spojenou s položkou, která je zvýrazněna na grafickém displeji.

(

D

OLŮ

)

Posune kurzor na následující položku v seznamu nebo sníží hodnotu aktivní číselné položky.

Z

ASTAVIT

Zruší právě prováděnou tiskovou úlohu a vysune všechny aktivní stránky z dráhy papíru. Délka
doby zrušení úlohy závisí na velikosti této úlohy. (Tlačítko stiskněte pouze jednou.) Zároveň
smaže chyby s možností pokračování, které se zrušenou úlohou souvisí.

Poznámka

Kontrolky na ovládacím panelu budou během odstraňování tiskové úlohy z tiskárny a počítače blikat
a potom se tiskárna vrátí do pohotovostního stavu (kontrolka Připraveno svítí).