HP LaserJet 4350 Printer series - Tisková kazeta – Prohlášení o omezené záruce

background image

Tisková kazeta - Prohlášení o omezené záruce

U této tiskové kazety HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani zpracování.

Tato záruka se nevztahuje na tiskové kazety, které (a) byly znovu naplněny, obnoveny,
repasovány nebo jakkoli upraveny, (b) mají potíže vyplývající z nesprávného užití, z
nesprávného uskladnění nebo z provozu mimo specifikace prostředí pro danou tiskárnu
nebo (c) vykazují opotřebení z běžného užívání.

Chcete-li využít záruční servis, vraťte produkt na místo prodeje (spolu s písemným popisem
problému a ukázkami tisku) nebo se obraťte na středisko podpory zákazníků společnosti
HP. Společnost HP na základě vlastního uvážení buď vadný produkt nahradí, nebo proplatí
jeho kupní cenu.

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A
VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI, ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ,
JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ
ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ
KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ
DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ,
NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU ČI JINÉ SKUTEČNOSTI.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM
POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE
DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO
PRODUKTU.

CSWW

Tisková kazeta - Prohlášení o omezené záruce

263