HP LaserJet 4350 Printer series - PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI HEWLETT-PACKARD

background image

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI HEWLETT-
PACKARD

VÝROBEK HP
HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn,
4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, and
4350dtnsl

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY
Omezená záruka po dobu jednoho roku

Společnost HP vám, zákazníkovi na úrovni koncového uživatele, zaručuje, že hardware a příslušenství

společnosti HP nebudou závadné po stránce materiálu a zpracování od data zakoupení po dobu uvedenou výše.

Pokud společnost HP obdrží oznámení o tom, že k takovým závadám došlo během záruční lhůty, produkt, u

kterého se závada prokáže, podle svého uvážení opraví nebo vymění. Vyměněné produkty mohou být nové nebo

takové, které svým výkonem odpovídají novým produktům.

Společnost HP zaručuje, že od data zakoupení po dobu určenou výše software HP nepřestane vykonávat

programové instrukce kvůli závadám materiálu nebo zpracování, pokud byl produkt správně nainstalován a

používán. Pokud společnost HP zjistí takové závady v záruční době, nahradí software, který nevykonává příkazy

programování kvůli takovým závadám.

Společnost HP nezaručuje, že provoz jejích produktů bude nepřetržitý či bezchybný. Pokud společnost HP

nebude v přijatelné lhůtě schopna opravit nebo vyměnit produkt, který podléhá záručním podmínkám, jste

oprávněni po bezodkladném vrácení produktu požadovat vrácení jeho kupní ceny.

Produkty společnosti HP mohou obsahovat přepracované součásti, které svým výkonem odpovídají novým

produktům nebo které mohly být příležitostně použity.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou či kalibrací, (b)

softwarem, rozhraními, součástmi či díly jiných výrobců než HP, (c) neautorizovanou úpravou či chybným

použitím, (d) provozem v prostředí, které neodpovídá podmínkám stanoveným pro daný produkt, nebo (e)

nesprávnou přípravou umístění či údržbou.

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI

ZÁRUKAMI; ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z

NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI

PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V některých

zemích/oblastech, státech či provinciích není omezení doby trvání implikované záruky přípustné, tudíž se na vás

výše uvedené omezení či vyloučení nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonné nároky,

přičemž můžete mít ještě další nároky, které se v jednotlivých zemích/oblastech, státech či provinciích liší.

Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt uvedla na trh

a kde existuje podpora společnosti HP pro daný produkt. Úroveň záručního servisu se může lišit podle místních

standardů. Společnost HP nebude upravovat tvar, způsobilost ani funkce produktu tak, aby umožnila jeho provoz

v zemi/oblasti, ve které nebylo jeho provozování z právních či regulačních důvodů zamýšleno.

CSWW

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI HEWLETT-PACKARD

261

background image

V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI PROSTŘEDKY KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. S

VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ

ZODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ

UŠLÉHO ZISKU ČI ZTRÁTY DAT) ČI JINÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, SOUDNÍHO

SPORU ČI JINAK. V některých zemích/oblastech, státech či provinciích není vyloučení a omezení náhodných či

následných škod přípustné, tudíž se na vás výše uvedená omezení či vyloučení nemusejí vztahovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU,

NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ

PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM.

262

Dodatek G Servis a podpora

CSWW