HP LaserJet 4350 Printer series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

adresa, tiskárny

Macintosh, řešení potíží 184, 187

adresa, zobrazení na tiskárně 16
adresa IP

Macintosh, řešení potíží 184, 187

adresa IP, zobrazení 16
aktualizace paměti 234
Apple Macintosh. Viz Macintosh
automatické vytištění čistící stránky 112
autorizovaní prodejci společnosti HP iv

B

balení tiskárny 266
bezdrátové síťové karty 6
bílé čáry nebo kazy, odstraňování potíží;čáry,

odstraňování potíží 179

blikající kontrolky 13
body, odstraňování potíží 179

Č

čáry, odstraňování potíží 174
čáry, řešení potíží 214
čas, nastavení 100
časové limity, natavení I/O 219
čísla dílů

kabely 198
karty EIO 198
média, HP 198
paměť 197
sada pro údržbu 197
tiskové kazety 197
zásobníky 196

číslo modelu 104
čisticí stránka

automaticky 215

čistící stránka

automaticky 112
ručně 111

čisticí stránka,automaticky 215
čištění

fixační jednotka 111
tiskárna 110

D

další odkazy

HP Toolbox 95
integrovaný webový server 90

datum, nastavení 100
dávková instalace ovladače 98
deformované znaky, odstraňování potíží 177
děrovaný papír

režimy fixační jednotky 213
tisk 65

děrovaný papír se třemi otvory

tisk 65

Desktop Printer Utility, řešení potíží 184
disk

instalace 243
patice EIO 234
řešení potíží 192
seznam písem, tisk 106
složka souborů, tisk 203
umístění 9
vyjmutí 243

disk RAM

nastavení 218

dochází toner 22
dokumentace 2
dopisní papír

režimy fixační jednotky 213

doplňování

svorky 48

došel toner 22, 218
dráha papíru

čištění 112
test 223

E

Economode 79
EIO, karty

čísla dílů 198

elektronická pošta, výstrahy 99
energie

spotřeba 255

energie, spotřeba 7
energie, technické údaje 226

CSWW

Rejstřík

269

background image

ENERGY STAR

vyhovění 255

Explorer, podporované verze

HP Toolbox 92
HP Web Jetadmin 91
integrovaný webový server 88

expresní výměna, HP 265
expresní výměna HP 265

F

FastRes 5, 79
fixační jednotka

čištění 111
režimy 213
uvíznutý papír 140
výměna 114

fólie

HP, objednávání 200
režimy fixační jednotky 213
technické údaje 232
tisk 64
výstupní přihrádka 55

formát, papíru

výběr zásobníku 42

formát letter, změna nastavení A4 210
formát papíru

technické údaje duplexní jednotky 39
technické údaje podavače obálek 39
technické údaje stohovače se sešívačkou 39
technické údaje zásobníku 1 37
technické údaje zásobníku na 1 500 listů 39
technické údaje zásobníku na 500 listů 38
tisk na malý nebo vlastní 67
výběr zásobníku 43

funkce

technické údaje 5
tiskárny 3

G

gramáž, papír

tisk na silná média 67

gramáž, technické údaje papíru

duplexní jednotka 39
podavač obálek 39
stohovač se sešívačkou 39
zásobník 1 37
zásobník na 1 500 listů 39
zásobník na 500 listů 38

H

hlavičkový papír

tisk 65

hlavní vypínač, umístění 8
hlučnost, technické údaje 227
hmotnost tiskárny 225

horní kryt

uvíznutý papír, odstranění 133

horní výstupní přihrádka

nastavení 210
použití pro tisk 55
umístění 8
uvíznutý papír 139

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
HP Jetdirect, tiskový server

čísla dílů 198
stránka konfigurace, tisk 103

HP LaserJet Utility, Macintosh 30
HP SupportPack 264
HP Toolbox

funkce 92
karta Dokumentace 94
karta Řešení potíží 93
karta Stav 93
karta Výstrahy 94
odinstalování 96
odkazy 95
okno Nastavení zařízení 95
otevření 93

HP Web Jetadmin

konfigurace ovladače 97
podporované prohlížeče 91
stažení 91
výstrahy elektronickou poštou 99

hrubý papír

režimy fixační jednotky 213

hustota, odstraňování potíží 173

CH

chyba kontroly limitu 190
Chyba obecné ochrany - Výjimka OE 183
chyba VM 191
chybové stránky jazyka PostScript

odstraňování potíží 121

chybové stránky jazyka PS

odstraňování potíží 121

chybové stránky PostScript

nastavení 211

chybové stránky PS

nastavení 211

chybové zprávy

nastavení 21, 217
protokol událostí 222
protokol událostí, tisk 104
Windows 183

chybové zprávy, odstraňování potíží 146
chybové zprávy portu LPT 183
chyby neplatných operací 183
chyby Spool32 183

I

informační stránky, tisk 103

270

Rejstřík

CSWW

background image

instalace

karty CompactFlash 238
karty EIO 243
ovladače pomocí nástroje pro uživatelské nastavení

98

paměť (moduly DIMM) 235
podavač obálek 59
síťový software, Macintosh 32
síťový software, Windows 31
software pro Macintosh 33
software Windows používá průvodce Nalezen nový

hardware 35

tiskový systém Windows 30

integrovaný webový server

funkce 88
karta Další odkazy 90
karta Informace 89
karta Nastavení 89
karta Síť 90
požadavky na systém 88
spuštění 88
stav toneru v tiskové kazetě, kontrola 108
výstrahy elektronickou poštou 99

Internet Explorer, podporované verze

HP Toolbox 92
HP Web Jetadmin 91
integrovaný webový server 88

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii

J

jazyk, ovládací panel 24, 120, 218
jazyk tiskárny

přepnutí, příkazy PCL 250

jazyky, tiskárna

dostupné 6

jazyky tiskárny

dostupné 6
nastavení 20, 217
přepnutí, příkazy PCL 250
zobrazení nainstalovaných 104

jednotka pro oboustranný tisk

které modely ji obsahují 5
nastavení 210
orientace papíru 71
podporované formáty papíru 70
použití 70, 72
sešívání papíru 57
stránka využití 203
uvíznutý papír 138

Jetadmin

konfigurace ovladače 97
podporované prohlížeče 91
stažení 91
výstrahy elektronickou poštou 99

Jetdirect, tiskový server

instalace 243
nastavení 220
vyjmutí 243

Jetlink 6

K

kabel USB, číslo dílu 198
kabely

odstraňování potíží 121

kabely,

čísla dílů 198

kabely rozhraní, odstraňování potíží 121
kapacita

podavač obálek 39
stohovač se sešívačkou 39
zásobník 1 37
zásobník na 1 500 listů 39
zásobník na 500 listů 38

kapacity zásobníků 5, 37
karta CompactFlash

umístění 9

karta Dokumentace, HP Toolbox 94
karta Informace, integrovaný webový server 89
karta Nastavení, integrovaný webový server 89
karta Řešení potíží, HP Toolbox 93
karta Síť, integrovaný webový server 90
karta Stav, HP Toolbox 93
karta Výstrahy, HP Toolbox 94
karton

tisk 67

kartón

režimy fixační jednotky 213
výstupní přihrádka, výběr 55

karty CompactFlash

dostupné typy 234
instalace 238
kontrola instalace 241
přístup 8

karty EIO

čísla dílů 198
instalace 243
nastavení 219
patice 234
umístění 9
vyjmutí 243

karty sítě Ethernet, čísla dílů 198
kazeta se svorkami

doplnění 48

kazety

čísla dílů 197
dochází toner 22
došel toner 22
Economode 79
funkce 7
informace o stavu 107
neoriginální 107

CSWW

Rejstřík

271

background image

objednávání iii
předpokládaná životnost 108
recyklace 255
skladování 107
stav, zobrazení pomocí integrovaného webového

serveru 89

stav, zobrazení pomocí panelu nástrojů HP Toolbox

93

stav toneru, kontrola 108
stránka stavu spotřebního materiálu 105
zpráva o docházejícím toneru 108
zpráva o došlém toneru 109

kazety, sešívačky

nastavení 219

kazety, tisk

EconoMode 214

kazety, tiskové

prázdné 218
slabý 218

kazety pro sešívačku

čísla dílů 196

kazety s tonerem. Viz tiskové kazety
kazy, odstraňování potíží 173
konfigurace, tiskárny 3
konfigurace ovladače 97
kontakty, údržba 264
kontrola rozsahu, řešení potíží 191
kontrolka Data 13
kontrolka Pozor 14
kontrolka Připraveno 13
kontrolky

příslušenství 10, 168

kontrolky na ovládacím panelu 13
kopie

nastavení výchozího počtu 209

křídový papír 66
kvalita

nastavení 214
odstraňování potíží 171

kvalita textu, odstraňování potíží 177, 180
kvalita tisku

nastavení 79, 214
odstraňování potíží 171

kvalita tisku, odstraňování potíží

opakované obrazy 181

kvalita tisku konceptu 214
kvalita výstupu

nastavení 214
odstraňování potíží 171

L

LaserJet Utility, Macintosh 30
laser safety statements 259
limit pozastavené úlohy 16
limit uložených úloh 15

M

Macintosh

instalace softwaru 33
karta USB, řešení potíží 185, 188
nastavení AppleTalk 220
nastavení ovladače 75
nástroj HP LaserJet Utility 30
obsah softwaru 29
odinstalování softwaru 36
ovladače, řešení potíží 186
písma, řešení potíží 185
podporované operační systémy 25
podporované ovladače 26
potíže, řešení 184
síťová instalace 32
souběžný tisk 185
soubory PPD 29
výchozí nastavení ovladačů, změna 76
webové stránky podpory iv

malý papír

tisk 68

malý papír, použití pro tisk 55
materiál, spotřební

recyklace 255

média

děrovaná 65
HP, objednávání 198
kapacita 5
malá 68
nastavení PS 18
nastavení zásobníků 205
obalové stránky 81
oboustranný tisk, podporované formáty 70
odstraňování potíží se zásobníky 126
podporované velikosti 37
předtištěná 65
příkazy PCL 248
režimy fixační jednotky 46
ruční zavádění 44
řešení potíží 130
sešívání 47
skladování 229
stránka využití 203
technické údaje 37, 229
tisk více stránek na jeden list 78
vlastní formát 78
vlastní formát, tisk 67, 68
výběr zásobníku 17, 42, 43
zdroj, výběr 80
zkroucení, odstraňování potíží 126

média HP, objednávání 198
Microsoft Windows. Viz Windows
modely 3
moduly DIMM

čísla dílů 197
dostupné typy 234
instalace 235

272

Rejstřík

CSWW

background image

kontrola instalace 241
přístup 8
umístění 9

možnosti Zmenšit/Zvětšit 80
možnost Otáčení stránek nahoru 72

N

nabídka, přehled 14
nabídka Diagnostika 222
nabídka I/O 219
nabídka Informace 203
nabídka Konfigurace zařízení 209
nabídka Kvalita tisku 212
nabídka Manipulace s papírem 205
nabídka Načtení úlohy 202
nabídka Nastavení systému 215
nabídka Obnovení 220
nabídka Stohovač se sešívačkou 219
nabídka Tisk 209
nabídky, ovládací panel

diagnostika 222
I/O 219
informace 203
konfigurace zařízení 209
Kvalita tisku 212
manipulace s papírem 205
načtení úlohy 202
nastavení systému 215
obnovení 220
přehled, tisk 14, 103
přístup 13
stohovač se sešívačkou 219
tisk 209

náhradní díly

objednávání 194

napájení

technické údaje 226

napětí, technické údaje 226
nápověda

ovládací panel 14
ovladače 27

nápověda online

ovládací panel 14
ovladače 27

nastavení

konfigurace ovladače 97
obnovení výchozích nastavení 220
ovládací panel 14
ovladače 27
ovladačů 75
stránka konfigurace, tisk 103
uzamčení 97
výchozí, změna 75

nastavení AppleTalk 220
nastavení automatického pokračování 21, 217

nastavení časového limitu

podržené úlohy 16

nastavení času 216
nastavení data 216
nastavení disku RAM 24
nastavení DLC/LLC 220
nastavení doby pro přechod

úsporný režim 19

nastavení EconoMode 214
nastavení jazyka

nastavení 20, 217

nastavení komunikace 220
nastavení Novell NetWare;nastavení

NetWare;nastavení IPX/SPX 220

nastavení oboustranné komunikace 220
nastavení odkládání médií PS 18
nastavení okraje pro vázání 72
nastavení papíru A4 210
nastavení pokynů pro formát a typ 19
nastavení posunu řádků 212
nastavení přenosu dat 220
nastavení registrace 213
nastavení REt;REt, nastavení 214
nastavení smazatelných varování 21, 217
nastavení šířky A4 211
nastavení varování 21, 217
nastavení výrobce, obnovení 220
nástroj pro uživatelské nastavení 98
nedostatek toneru 218
neoriginální tiskové kazety 107
nereaguje, odstraňování potíží 128
nesprávná tiskárna, odeslání tisku 184
Netscape Navigator, podporované verze

HP Toolbox 92
HP Web Jetadmin 91
integrovaný webový server 88

nezafixovaný toner, odstraňování potíží 176

O

obálky

okraje 58, 231
skladování 231
technické údaje 38, 230
tisk ze podavače obálek 59
tisk ze zásobníku 1 58
tisk z podavače obálek 61
výchozí formát, nastavení 210
výstupní přihrádka, výběr 55
zmačkané, odstraňování potíží 179

obalové stránky

první strana, jiný papír 81

obě strany, tisk

možností rozvržení 72
podporované formáty papíru 70
použití duplexní jednotky 70, 72
ručně 73
stránka využití 203

CSWW

Rejstřík

273

background image

obě strany, tisk na

odstraňování potíží 127

objednávání

čísla dílů 196
média, HP 198

objednávání spotřebního materiálu iii
obnovení, po uvíznutí papíru 23
obnovení výchozích nastavení 220
oboustranný tisk

možnosti rozvržení 72
odstraňování potíží 127
podporované formáty papíru 70
použití duplexní jednotky 70, 72
ručně 73
stránka využití 203
vkládání papíru 71
vkládání papíru pro sešívání 57

odebrání softwaru

Macintosh 36
Windows 35

odemykání příslušenství 11
odeslání tiskárny 266
oděv, odstranění toneru z 111
odinstalování

HP Toolbox 96

odkazy

HP Toolbox 95
integrovaný webový server 90

odstranění

toner z oděvu 111

odstranění, uvíznutí 218
odstranění potíží

uvíznutý papír v zásobníku 1 135

odstranění softwaru

HP Toolbox 96

odstranění uvíznutého média

zásobník 1 135

odstranění uvíznutého papíru

horní kryt 133
jednotka pro oboustranný tisk 138
místa uvíznutí 132
nastavení odstranění 218
oblast fixační jednotky 140
oblasti výstupu 139
opakované uvíznutí, odstraňování potíží 144
podavač obálek 134
zásobník pro 1 500 listů 137
zásobník pro 500 listů 136

odstranění uvíznutí

svorky 144

odstraňování potíží

bílé body 179
čáry 174, 179
displej ovládacího panelu 120
chybové zprávy 146
chyby jazyka PS 121
kabely 121

kvalita textu 177, 180
kvalita výstupu 171
nápověda online 146
oboustranný tisk 127
opakované obrazy 181
opakované vady 176
pomalý tisk 122, 127
prázdné stránky 128
příslušenství 168, 170
rozmazaný tisk 180
rozmazaný toner 175
skvrny 173
stopy pneumatik 179
světlý tisk 173
šedé pozadí 175
text 128
tisk 121, 122, 128
tisk stránky konfigurace 120
uvíznutí média v horním krytu 132
uvíznutí papíru ve výstupní přihrádce 139
uvíznutí svorek 144
uvíznutí tiskového média v volitelné jednotce pro

oboustranný tisk 138

uvíznutí v podavači obálek 134
uvíznutý papír 132, 144
uvíznutý papír, první list 127
uvíznutý papír v oblasti fixační jednotky 140
uvíznutý papír v zásobníku pro 500 listů 136, 137
výběr zásobníku 124
vynechání textu 174
zásobníky 126
zkosené stránky 177
zkroucený papír 126, 178
zmačkaný papír 178

okno Nastavení zařízení, HP Toolbox 95
okolí

funkce 255

okraje

nastavení registrace 213
obálek 231
obálky 58
papír formátu Legal, řešení potíží 190
příkazy PCL 249

opakované vady

obrazy 181

opakované vady, odstraňování potíží;vady, opakované

176

opakovaný obraz, odstraňování potíží 181
opětovné zabalení tiskárny 266
orientace, nastavení výchozí;výchozí orientace

stránky;orientace na výšku, nastavení jako
výchozí;orientace na šířku, nastavení jako výchozí
212

orientace na šířku

možnosti oboustranného tisku 72
příkazy PCL 249

274

Rejstřík

CSWW

background image

orientace na výšku

možnosti oboustranného tisku 72
příkazy PCL 249

orientace stránky

možnosti oboustranného tisku 72
příkazy PCL 249
stohovač se sešívačkou 57

ovládací panel

chybové zprávy 146
jazyk, nastavení 218
jazyk, volba 120
jazyk, výběr 24
kontrolky 13
nabídka Diagnostika 222
nabídka I/O 219
nabídka Informace 203
nabídka Konfigurace zařízení 209
nabídka Kvalita tisku 212
nabídka Manipulace s papírem 205
nabídka Načtení úlohy 202
nabídka Nastavení systému 215
nabídka Obnovení 220
nabídka Stohovač se sešívačkou 219
nabídka Tisk 209
nápověda 14
nápověda online 146
nastavení 14
nastavení data a času 216
nastavení smazatelných varování 21, 217
odstraňování potíží 120
přehled nabídek, tisk 14, 103
stav toneru v tiskové kazetě, kontrola 108
stohovač se sešívačkou, výběr 47
tlačítka 13
umístění 8, 12

ovladač, konfigurace předem 97
ovladače

konfigurace 97
Linux 26
Macintosh iv
Macintosh, řešení potíží 186
nápověda 27
nastavení 15, 27, 75
OS/2 27
podporované operační systémy 26
stažení iii
výběr 27
výchozí nastavení, změna 75

ovladače HP OpenVMS 27
ovladače OpenVMS 27
ovladače PCL

funkce 27
podporované operační systémy 26

Viz též ovladače

ovladače pro IBM OS/2 27
ovladače pro OS/2 27

ovladač PS

funkce 27
podporované operační systémy 26

Viz též ovladače

P

padělaný spotřební materiál 107
paměť

aktualizace 234
čísla dílů 197
instalace modulů DIMM 235
kontrola instalace 241
nastavení disku RAM 24
požadavky na uchování úlohy 82
stránka konfigurace 104
trvalé prostředky 242
umístění 9
velikost 6

panel, ovládací, tlačítka 13
panel na pravé straně, umístění 8
panel nástrojů HP

stav toneru v tiskové kazetě, kontrola 108

papír

děrovaný 65
HP, objednávání 198
kapacita 5
křídový 66
malý 68
nastavení PS 18
nastavení zásobníků 205
obalové stránky 81
oboustranný tisk, podporované formáty 70
odstraňování potíží se zásobníky 126
plnění zásobníku 1 49
plnění zásobníku na 1 500 listů 52
plnění zásobníku na 500 listů 50
podporovaný formát 37
předtištěný 65
příkazy PCL 248
režimy fixační jednotky 46, 213
ruční zavádění 44
řešení potíží 130
sešívání 47
skladování 229
stránka využití 203
technické údaje 37, 229
technické údaje duplexní jednotky 39
technické údaje stohovače se sešívačkou 39
technické údaje zásobníku na 1 500 listů 39
technické údaje zásobníku na 500 listů 38
tisk více stránek na jeden list 78
vlastní formát 78, 210
vlastní formát, tisk 67, 68
výběr zásobníku 17, 42, 43, 206, 216
výchozí formát, nastavení 210
zaměnit nastavení A4/letter 210
zdoj, výběr 80

CSWW

Rejstřík

275

background image

zkroucení, odstraňování potíží 126
zkroucený 178
zmačkaný 178

papír, gramáž

sešívání dokumentů 47

papír formátu Legal, oříznuté okraje 190
papír se 3 dírami

režimy fixační jednotky 213

papír vlastního formátu

nastavení 78
nastavení zásobníků 68, 210
technické údaje zásobníků 37

paralelní kabel, číslo dílu 198
paralelní kabely

odstraňování potíží 121

paralelní komunikace, nastavení 220
paralelní port

použitý typ 6
umístění 10

paralelní porty

nepodporovány v systému Macintosh 33

PCL, nastavit jako jazyk tiskárny 20, 217
písma

dostupné 6
Macintosh, řešení potíží 185
nastavení 212
příkazy PCL 247, 251
řešení potíží 190
seznam, tisk 203
seznamy, tisk 106
soubory EPS, řešení potíží 185, 188
trvalé prostředky 242

písmo Courier

nastavení 211

PJL, příkazy 245
plnění

zásobníku na 1 500 listů 52
zásobníku na 500 listů 50
zísobníku 1 49

počet kopií, výchozí nastavení 209
počet stran za minutu 5
počty stran 104
podávací válečky, výměna 114
podavač obálek

číslo dílu 196
instalace 59
kapacita 5
nastavení 44, 205
odebrání 60
plnění 61
technické údaje 58
technické údaje obálek 39
umístění 9
uvíznutý papír 134
vkládání 59

podpora

expresní výměna HP 265
formulář Servisní informace 267
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
odkazy integrovaného webového serveru 90
online iii
opětovné zabalení tiskárny 266
poskytovatelé služeb iv
smlouva o údržbě 264
telefonická iii

podpora ovladačů pro Linux 26
podpora zákazníků

expresní výměna HP 265
formulář Servisní informace 267
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
odkazy integrovaného webového serveru 90
online iii
poskytovatelé služeb iv
smlouva o údržbě 264
telefon iii

podpora zákazníků online iii
podporované operační systémy 25, 26
podporované platformy 25, 26
podporované prohlížeče

HP Web Jetadmin 91

podržené úlohy

Načtení úlohy, nabídka ovládacího panelu 202
nastavení 15, 216
požadavky na paměť 82
soukromé 84
zkušební výtisk a podržení 83

podržení úlohy

soukromé 84

podstavná skříňka

číslo dílu 197
přenášení 11
umístění 9

pohlednice

technické údaje 37
tisk 67
výstupní přihrádka, výběr 55

pokřivený tisk 177
pokyny pro instalaci 94
pomalý tisk, odstraňování potíží 122, 127
port HP Jetlink 6
port USB

použitý typ 6
řešení potíží v systému Macintosh 185, 188
umístění 10

porty

dostupné 6
chybové zprávy portu LPT 183
řešení potíží v systému Macintosh 185, 188
umístění 10

poslední strana, jiný papír 81

276

Rejstřík

CSWW

background image

PostScript, nastavit jako jazyk tiskárny 20, 217
pozastavení úlohy

požadavky na paměť 82

požadavky na prohlížeč

HP Toolbox 92
integrovaný webový server 88

požadavky na systém

HP Toolbox 92
HP Web Jetadmin 91
integrovaný webový server 88
ovladače 26
tiskový software 25

požadavky na teplotu 228
požadavky na vlhkost 228
požadavky na webový prohlížeč

HP Toolbox 92
integrovaný webový server 88

PPD

řešení potíží 184

prázdné stránky, odstraňování potíží 128
procento normální velikosti 80
procesor

rychlost 6

Program navracení a recyklace tiskového spotřebního

materiálu společnosti HP 255

prohlášení FCC 254
Prohlášení o předpisech

FCC 254
Prohlášení o shodě 258

Prohlášení o shodě 258
ProRes 5, 79
prostředí, technické údaje 228
prostředky, ukládání do paměti 242
protokol událostí 104, 222
provozní prostředí, technické údaje 228
předtištěný papír

režimy fixační jednotky 213
tisk 65

přehled nabídek 103
přenášecí válce, výměna 114
přenášení tiskárny 11
přesun na začátek řádku, nastavení 212
přihrádky, výstup

uvíznutý papír, odstranění 139

přihrádky, výstupní

nastavení 210
test dráhy papíru 223
umístění 8
výběr 55

příkazy

PCL 248
řídicí sekvence 246
řídící sekvence 246
syntaxe 246
typy 245
výběr písma 247, 251

příkazy HP-GL/2 245

příkazy PCL

obecné 248
řídicí sekvence 246
syntaxe 246
výběr písma 247, 251

příkazy PJL 245
příkazy tiskárny

PCL 248
řídicí sekvence 246
syntaxe 246
výběr písma 247, 251

přímý průchod papíru 55
příručka Začínáme 2
příručky 2, 94
příručky, dokumentace 2
příručky pro instalaci příslušenství 2
příslušenství

čísla dílů 196
kontrolky 10, 168
objednávání 194
odstraňování potíží 124, 170
přenášení 11
umístění 8
zamykání a odemykání 11

příslušenství pro manipulaci s papírem

kontrolky 168
odstraňování potíží 124

přístupnost 7
PS, nastavit jako jazyk tiskárny 20, 217

R

recyklace

plasty 255
tiskové kazety 255

referenční materiály 2
regulatory statements

Canadian DOC statement 259
Finnish laser statement 260
Japanese VCCI statement 259
Korean EMI statement 259
laser safety 259

režimy fixační jednotky 46
rozlišení

funkce 5
nastavení 79, 214
odstraňování potíží s kvalitou 171

rozlišení 1200 dpi 214
rozlišení 300 dpi 214
rozlišení 600 dpi 214
rozlišení FastRes;kvalita tisku konceptu 214
rozlišení ProRes 214
rozmazaný tisk, odstraňování potíží 180
rozmazaný toner, odstraňování potíží 175
rozšířená záruka 264
rozšířený servis iv

CSWW

Rejstřík

277

background image

ruční podávání

nastavení 18, 210, 216

ruční zavádění

tisk do zásobníku 1 44

rychlé kopírování úloh

nastavení 15, 216

rychlost

nastavení přenosu dat 220
nastavení rozlišení 214
odstraňování potíží 122, 127
technické údaje 5

rychlost procesoru 6

Ř

řádky formuláře, nastavení;nastavení svislého

řádkování;nastavení řádkování 212

řešení potíže

papír 130

řešení potíží

čáry 214
doplňkový pevný disk 192
chyba kontroly limitu 190
chyba VM 191
chybové zprávy systému Windows 183
informační stránky 103
kontrola rozsahu 191
papír formátu Legal 190
písma 190
potíže s jazykem PostScript 190
potíže v systému Macintosh 184
protokol událostí 222
soubory EPS 185, 188
tisk v síti 182

S

sada, pro údržbu tiskárny

zpráva, čištění 221

sada, údržba tiskárny

použití 114

sada pro údržbu

číslo dílu 197
zpráva, čištění 221

sada pro údržbu tiskárny

zpráva, čištění 221

sada údržby

použití 114

sada údržby tiskárny

použití 114

sady symbolů, výběr 212
samolepící štítky. Viz štítky
sériové číslo 104
sériové kabely, odstraňování potíží 121
servis

expresní výměna HP 265
formulář informací 267
opětovné zabalení tiskárny 266
smlouvy 264

servisní smlouvy v místě instalace 264
sešívací jednotka

výměna 115

sešívání dokumentů 47
seznam písem PCL, tisk 106, 203
seznam písem PS, tisk 106, 204
silný papír

režimy fixační jednotky 213
tisk 67
výstupní přihrádka, výběr 55

SIMM, kompatibilita 234
sitě

nastavení 220

sítě

bezdrátové 6
instalace softwaru pro Macintosh 32
instalace softwaru ve Windows 31
konfigurace ovladače 97
řešení potíží při tisku 182

skladování

obálek 231
papíru 229

skladování tiskových kazet 107
skvrny, odstraňování potíží 173, 179
složka souborů, tisk 203
služby

autorizovaní prodejci společnosti HP iv
smlouvy iv

smazatelná varování

nastavení doby zobrazení 21

smlouvy, údržba 264
smlouvy o údržbě iv
software

HP Toolbox 92
instalace pro Macintosh 33
instalace ve Windows 30
instalace v průvodci Nalezen nový hardware 35
Linux 26
Macintosh iv, 29
Macintosh, obsah 29
nastavení 15
odinstalování v systému Macintosh 36
odinstalování z Windows 35
podporované operační systémy 25
síťová instalace, Macintosh 32
síťová instalace, Windows 31
stažení iii

souběžný tisk, řešení potíží 185
soubory EPS, řešení potíží 185, 188
soubory PDE, Macintosh 29
soubory PDE (Printer Dialog Extensions), Macintosh

29

soubory PPD

obsah 29
řešení potíží 184

278

Rejstřík

CSWW

background image

soubory PPD (PostScript Printer Description)

obsah 29

soukromé úlohy 84
specifikace baterie 256
specifikace ozonu 255
specifikace rtuti 256
spotřeba energie 7, 255
spotřební materiál

čísla dílů 196, 197
neoriginální 107
objednávání iii, 194
recyklace 255
stav, zobrazení pomocí integrovaného webového

serveru 89

stav, zobrazení pomocí panelu nástrojů HP Toolbox

93

stavová stránka, tisk 203
stránka stavu 105

stav

karta Informace, integrovaný webový server 89
kontrolky 168
kontrolky na ovládacím panelu 13
spotřebního materiálu 105
stránka spotřebního materiálu, tisk 203
výstrahy elektronickou poštou 94, 99
zobrazení na panelu nástrojů HP Toolbox 93

stav toneru, tiskové kazety 108
stažení softwaru iii
stohovač

číslo dílu 196
kapacita 5
kontrolka stavu 168
použití pro tisk 56
přenášení 11
stav kontrolky 10
technické údaje papíru 39
tisk 47
umístění 9

stohovač se sešívačkou

číslo dílu 196
doplňování svorek 48
kapacita 5
kontrolka stavu 168
modely obsahující 3
nastavení 219
použití pro tisk 56
přenášení 11
stav kontrolky 10
technické údaje papíru 39
test dráhy papíru 223
tisk 47
umístění 9
uvíznutí svorek, svorky 144
vkládání papíru 57
výchozí, nastavení 47

stopy pneumatik, odstraňování potíží 179

stránka, orientace

možnosti oboustranného tisku 72
stohovač se sešívačkou 57

stránka konfigurace

odstraňování potíží 120

stránka konfigurace, tisk 103
stránka využití 203
stránky, počty 104
stránky na list 78
SupportPack, HP 264
světlý tisk

nastavení sytosti toneru 215
odstraňování potíží 173

svorky, kazeta

doplnění 48

syntaxe, příkazy PCL 246

Š

šedé pozadí, odstraňování potíží 175
štítky

režimy fixační jednotky 213
technické údaje 232
tisk 63
výstupní přihrádka, výběr 55

T

tečky, odstraňování potíží 173, 179
technická podpora

expresní výměna HP 265
formulář Servisní informace 267
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
odkazy integrovaného webového serveru 90
online iii
opětovné zabalení tiskárny 266
poskytovatelé služeb iv
po telefonu iii
smlouva o údržbě 264

technické údaje

fólie 232
funkce tiskárny 5
hlučnost 227
média 37
napájeni 226
obálky 230
paměť 6
papír 229
provozní prostředí 228
přístupnost 7
rozměry tiskárny 225
rychlost 5
spotřeba energie 7
štítky 232
zásobníků 5

technické údaje napájení 226

CSWW

Rejstřík

279

background image

technické údaje papíru

podavač obálek 39
zásobník na 1 500 listů 39

telefonní čísla

objednávání spotřebního materiálu iii
podpora iii
servisní smlouvy iv

testy 223
text, odstraňování potíží

zkomolený 128

tichá instalace ovladače 98
tisk, oboustranný

vkládání papíru 71
vkládání papíru pro sešívání 57

tiskárna, jazyky

přepnutí, příkazy PCL 250
zobrazení nainstalovaných 104

tiskárna, příkazy

typy 245

tiskárna, rozměry 225
tiskárna, sada pro údržbu

číslo dílu 197

tisk konceptu 79
tisk n:1 78
tisk na obě strany

odstraňování potíží 127
podporované formáty papíru 70
použití duplexní jednotky 70, 72
ručně 73
stránka využití 203
vkládání papíru 71

tiskové kazety

čísla dílů 197
dochází toner 22
došel toner 22
Economode 79
EconoMode 214
funkce 7
informace o stavu 107
nedostatek 218
neoriginální 107
objednávání iii
prázdné 218
předpokládaná životnost 108
recyklace 255
skladování 107
stav, zobrazení pomocí integrovaného webového

serveru 89

stav, zobrazení pomocí panelu nástrojů HP Toolbox

93

stav toneru, kontrola 108
stránka stavu spotřebního materiálu 105
uvíznutý papír 133
zpráva o docházejícím toneru 108
zpráva o došlém toneru 109

tiskové kazety, tisk

uvíznutý papír 133

tiskové ovladače. Viz ovladače
tiskové úlohy

nesprávné formátování 123
netisknou se, odstraňování potíží 121
uchování 15, 216
zastavené, odstraňování potíží 122

tiskový server HP Jetdirect

čísla dílů 198
instalace 243
modely obsahující 3
nastavení 220
stránka konfigurace, tisk 103
umístění 9
vyjmutí 243

tiskový server Jetdirect

modely obsahující 3
umístění 9

tlačítka na ovládacím panelu 13
tmavost, nastavení 215
toner

dochází 22
došel 22, 218
EconoMode 214
kvalita výstupu, odstraňování potíží 175
nastavení sytosti 215
nedostatek 218
odstranění z oděvu 111

toner, úspora 79
tonerové kazety. Viz tiskové kazety
Toolbox

funkce 92
karta Dokumentace 94
karta Řešení potíží 93
karta Stav 93
karta Výstrahy 94
odinstalování 96
odkazy 95
okno Nastavení zařízení 95
otevření 93

trvalé prostředky 242
tuhý papír

výstupní přihrádka, výběr 55

U

údržba

smlouvy 264

údržba, sada

číslo dílu 197

uchování úloh

nabídka Načtení úlohy 202
nastavení 15, 216
zkušební výtisk a podržení 83

uchování úlohy

požadavky na paměť 82
rychlá kopie 82

280

Rejstřík

CSWW

background image

ukládání prostředků 242
ukládání úloh

nastavení 15, 216

úlohy

nabídka Načtení úlohy 202
nesprávné formátování 123
netisknou se, odstraňování potíží 121
soukromé 84
uchování 216
ukládání, požadavky na paměť 82
zastavené, odstraňování potíží 122
zkušební výtisk a podržení 83

uložení, úlohy

zkušební výtisk a podržení 83

uložení úlohy

nabídka Načtení úlohy 202
soukromé 84

UNIX

nastavení přesunu na začátek řádku 212
vzorové skripty 26

úroveň hlučnosti, technické údaje 227
úsporný režim

doba pro přechod, nastavení 19
příkon, technické údaje 226
zapnutí nebo vypnutí 20

Úsporný režim 217
uvíznutí

nastavení odstranění 218

uvíznutí papíru

nastavení obnovení 23
nastavení odstranění 218

uvíznutí svorek

svorky 144

uvíznutý papír

horní kryt 133
jednotka pro oboustranný tisk 138
místa uvíznutí 132
oblast fixační jednotky 140
opakované uvíznutí 144
podavač obálek 134
první list, odstraňování potíží 127
výstupní přihrádka 139
zásobník 1 135
zásobník pro 1 500 listů 137
zásobník pro 500 listů 136

uzamčení funkcí ovladače 97
úzký papír

tisk 68

uživatelská příručka 94

V

válce, výměna 114
velikost tiskárny 225
více stránek, tisk na jeden list 78

vkládání

křídový papír 66
obálek do zásobníku 1 58
papíru pro oboustranný tisk 71
papíru pro stohovač se sešívačkou 57
papíru vlastního formátu 67
podavač obálek 59, 61

vlastní formát papíru

nastavení 208
technické údaje zásobníku 1 37
technické údaje zásobníku na 500 listů 38, 40
tisk 67

vodoznaky, tisk 77
vstupní zásobníky

konfigurace 17

výchozí nastavení

ovladače, změna 75

výchozí nastavení, obnovení 220
vynechání textu, odstraňování potíží 174
výstrahy elektronickou poštou 94, 99
výstupní přihrádky

nastavení 210
uvíznutý papír 139

W

Web Jetadmin

konfigurace ovladače 97
podporované prohlížeče 91
stažení 91
výstrahy elektronickou poštou 99

webové stránky

HP Web Jetadmin, stažení 91
objednávání spotřebního materiálu iii
ovladače pro UNIX a Linux 26
podpora systému Macintosh iv
podpora zákazníků iii
proti padělkům 107
servisní smlouvy iv
stažení softwaru iii
technické údaje papíru 229

webové stránky proti padělkům 107
Windows

chybové zprávy, řešení potíží 183
instalace softwaru 30
instalace v průvodci Nalezen nový hardware 35
nastavení ovladače 75
odinstalování softwaru 35
podporované ovladače 26
podporované verze 25
síťová instalace 31
výchozí nastavení ovladačů, změna 75

CSWW

Rejstřík

281

background image

Z

zabezpečení

nastavení 105

zadní výstupní přihrádka

nastavení 210
použití pro tisk 55
použití s jednotkou pro oboustranný tisk 70
umístění 8
uvíznutý papír 139

záchytné válce, výměna 114
zákaznická podpora

opětovné zabalení tiskárny 266

zaměnit A4/Letter 210
zamykání

příslušenství 11
zásobníků 43

záruka

rozšířená iv, 264
tisková kazeta 263
výrobek 261

zařízení pro oboustranný tisk

číslo dílu 196
modely obsahující 3
možnosti vázání 72
technické údaje papíru 39
test dráhy papíru 223
umístění 9

zásobník 1

nastavení 205
nastavení formátu 206
nastavení registrace 213
nastavení ručního podávání 18
nastavení vlastního formátu 210
nastavení vlastního formátu papíru 68
obálky, tisk 58
oboustranný tisk 71
odstraňování potíží 124
plnění 49, 57
podporovaný papír 37
použití pro tisk 42
ruční oboustranný tisk 73
ruční zavádění 44
tisk 17
tisk z něj 216
umístění 8
uvíznutý papír 135
zamykání 43

zásobník na 1 500 listů

nastavení registrace 213
odstraňování potíží 124
plnění 52
tisk z něj 216

zásobník na 500 listů

nastavení 207
nastavení registrace 213
nastavení vlastního formátu 210

odstraňování potíží 124
plnění 50
tisk z něj 216

zásobník pro 1 500 listů

uvíznutý papír 137

zásobník pro 500 listů

uvíznutý papír 136

zásobníky

čísla dílů 196
kapacity 5
nastavení 205
nastavení, zobrazení 105
nastavení registrace 213
nastavení vlastního formátu 210
nastavení vlastního formátu papíru 68
oboustranný tisk 71
obsažené 3
odstraňování potíží 124
odstraňování potíží se zásobníky 126
plnění zásobníku 1 49
plnění zásobníku na 1 500 listů 52
plnění zásobníku na 500 listů 50
přenášení 11
přikazy PCL 248
ruční oboustranný tisk 73
ruční zavádění 44
technické údaje papíru 38, 39
test dráhy papíru 223
umístění 8, 9
uvíznutý papír 132, 135, 136, 137
výběr 17, 42, 80
vybrání 216
zamykání 43
zkroucení papíru, odstraňování potíží 126

zastavení tiskových úloh 74
zastavený tisk, odstraňování potíží 122
zavádění

fólií 64
předtištěný papír 65
štítků 63
štítky 63

zdroj papíru 80
zkosené stránky 177
zkroucený papír, odstraňování potíží 178
zkušební výtisk a podržení úlohy 83
zmačkaný papír, odstraňování potíží 178
změna měřítka dokumentu 80
změna velikosti dokumentu 80
znaky

deformované 177
sady symbolů 212

znaky řídicí sekvence 246
zohýbaný papír, odstraňování potíží 178
zpráva o docházejícím toneru 108
zpráva o došlém toneru 109
zpráva o vypršení životnosti válce 109
zpráva Proveďte údržbu tiskárny 114, 221

282

Rejstřík

CSWW

background image

zprávy

nastavení 21, 217
protokol událostí 222
protokol událostí, tisk 104
Windows 183

zprávy, odstraňování potíží 146
zrušení tiskových úloh 74
zvětšení dokumentu 80
zvlnění, odstraňování potíží 126
zvlněný papír, odstraňování potíží 178

CSWW

Rejstřík

283

background image

284

Rejstřík

CSWW

background image
background image

Q5400-90944

*Q5400-90944*

*Q5400-90944*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj4250
www.hp.com/support/lj4350