HP LaserJet 4350 Printer series - Instalace paměti tiskárny

background image

Instalace paměti tiskárny

UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina může moduly DIMM poškodit. Při manipulaci s paměťovými moduly DIMM
používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu a
následně některé kovové součásti tiskárny.

Tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series jsou dodávány s jedním modulem DIMM
nainstalovaným v patici 1. Druhý modul DIMM lze nainstalovat do patice 2. Pokud je to
potřeba, můžete modul DIMM nainstalovaný v patici 1 nahradit modulem s vyšší kapacitou
paměti.

Před rozšiřováním paměti vytiskněte stránku konfigurace a zjistěte velikost paměti, která je
v tiskárně nainstalovaná. (Viz

Stránka konfigurace

.)

1. Vypněte tiskárnu.

2. Odpojte napájecí kabel a poté odpojte všechny ostatní kabely.

3. Uchopte kryt na pravé straně tiskárny a opatrně jej tažením posuňte směrem k zadní

části tiskárny až do mezní polohy.

CSWW

Paměť tiskárny

235

background image

4. Odstraňte kryt z tiskárny.

5. Zatáhnutím za kovovou záklopku otevřete přístupová dvířka.

6. Vyjměte modul DIMM z antistatického balení. Držte modul DIMM prsty po stranách a

palce opřete o zadní hranu. Nasměrujte modul DIMM tak, aby zářezy směřovaly na
zarážky v patici DIMM. (Zkontrolujte, zda jsou zámky na obou stranách patice DIMM
otevřené, tedy vyklopené směrem ven.)

7. Zatlačte modul DIMM kolmo do patice. Zámky na každé straně modulu DIMM musí

zapadnout na své místo.

Poznámka

Chcete-li modul DIMM vyjmout, nejprve uvolněte zámky.

UPOZORNĚNÍ

Nevyjímejte výrobcem nainstalovaný modul DIMM z dolní patice.

236

Dodatek D Paměť tiskárny a možnosti rozšíření

CSWW

background image

8. Zavřete přístupová dvířka a silně na ně zatlačte, aby se zaklapnutím zajistila.

9. Dolní část krytu nasaďte na tiskárnu. Zkontrolujte, zda dolní západka na krytu zapadá do

odpovídajícího otvoru v tiskárně. Přiklopte kryt na tiskárnu.

10. Posuňte kryt směrem k přední části tiskárny tak, aby se zaklapnutím zajistil.

11. Připojte zpět všechny kabely, napájecí kabel připojte jako poslední. Pak tiskárnu

zapněte a otestujte instalaci paměti DIMM. Viz

Kontrola instalace paměti

níže.

CSWW

Paměť tiskárny

237