HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka Obnovení

background image

Podnabídka Obnovení

Možnosti podnabídky Obnovení umožňují provádět obnovení výchozích nastavení a změny
nastavení, například nastavení úsporného režimu.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

OBNOVIT

NASTAVENÍ

VÝROBCE

Žádné hodnoty na výběr.

Slouží k provedení jednoduchého obnovení, při kterém se
obnoví většina nastavení od výrobce (výchozích nastavení).
Slouží také k vymazání vstupní vyrovnávací paměti
aktivního vstupu/výstupu.

UPOZORNĚNÍ

Při obnovení paměti během tisku dojde ke zrušení tiskové
úlohy.

220

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

VYMAZAT

ZPRÁVU

ÚDRŽBY

Žádné hodnoty na výběr.

Zobrazí se po zobrazení zprávy PROVEĎTE ÚDRŽBU
TISKÁRNY
. Zprávu PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY lze
dočasně potlačit pro tisk přibližně 10 000 stran, pak se
zpráva znovu zobrazí. Když ze zpráva PROVEĎTE
ÚDRŽBU TISKÁRNY
zobrazí poprvé, měla by být
nainstalována nová sada pro údržbu, aby byla zachována
optimální kvalita tisku a rychlost podávání médií.

Další informace naleznete v části

Preventivní údržba

.

Chcete-li objednat sadu údržby tiskárny, prostudujte
informace v části

Čísla dílů

.

REŽIM SPÁNKU

*ZAPNUTO

VYPNUTO

Slouží k zapnutí nebo vypnutí úsporného režimu. Použití
úsporného režimu nabízí následující výhody:

minimalizace energetické spotřeby tiskárny v době
nečinnosti,

snížení opotřebení elektronických součástí tiskárny
(podsvícení displeje je vypnuto, ale displej zůstává
čitelný).

Tiskárna automaticky ukončí úsporný režim ihned po přijetí
tiskové úlohy, po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím
panelu tiskárny, po otevření libovolného zásobníku nebo po
otevření horního krytu.

Je možné nastavit délku doby nečinnosti, po jejímž uplynutí
se tiskárna přepne do úsporného režimu. Viz informace
PRODLEVA PRO ÚSPORNÝ REŽIM v části

Podnabídka

Nastavení systému

.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

221