HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka Nastavení systému

background image

Podnabídka Nastavení systému

Nastavení v této nabídce vliv na chování tiskárny. Slouží k nastavení tiskárny podle
vlastních potřeb tisku uživatele.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

215

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

DATUM/ČAS

DATUM

FORMÁT DATA

ČAS

FORMÁT ČASU

Umožňuje měnit nastavení data a času.

LIMIT ÚLOŽIŠTĚ

ÚLOH

1 až 100 (*32)

Počet úloh rychlých kopií, které lze v tiskárně uložit. Tato
položka je k dispozici pouze pokud je v tiskárně
nainstalován doplňkový pevný disk.

LIMIT POZASTAVENÍ

ÚLOHY

*VYPNUTO

1 HODINA

4 HODINY

1 DEN

1 TÝDEN

Slouží k nastavení doby, po kterou budou pozastavené
úlohy uloženy před jejich automatickým vymazáním
z tiskové fronty.

ZOBRAZIT ADRESU

AUTO

*VYPNUTO

Určuje, zda adresa tiskárny bude nebo nebude zobrazena
na displeji u zprávy o připravenosti, když je tiskárna
připojena do sítě.

CHOVÁNÍ

ZÁSOBNÍKU

POUŽÍT POŽADOVANÝ
ZÁSOBNÍK

VÝZVA K RUČNÍMU
PODÁVÁNÍ

ODLOŽIT MÉDIA PS

ZADEJTE FORMÁT/TYP

Určuje způsob, jakým tiskárna nakládá s úlohami, které se
mají tisknout z určených zásobníků.

POUŽÍT POŽADOVANÝ ZÁSOBNÍK: Určuje, zda tiskárna
může podávat papír z jiného zásobníku, než který vybral
uživatel v ovladači tiskárny.

VÝHRADNĚ: Při tomto nastavení bude tiskárna
podávat papír výhradně z vybraného zásobníku a
nebude podávat ze žádného jiného zásobníku, i když
bude vybraný zásobník prázdný.

PRVNÍ: Při tomto nastavení bude tiskárna podávat
papír nejprve z vybraného zásobníku. Pokud ve
vybraném zásobníku dojde papír, může tiskárna
podávat papír automaticky z jiného zásobníku.

VÝZVA K RUČNÍMU PODÁVÁNÍ: Určuje, jakou výzvu na
podávání papíru ze zásobníku 1 tiskárna zobrazí, jestliže
tisková úloha neodpovídá typu ani formátu v žádném jiném
zásobníku.

VŽDY: V případě tohoto nastavení tiskárna vyzve
uživatele vždy před podáním papíru ze zásobníku 1.

POKUD PRÁZDNÝ: Tiskárna vyzve uživatele pouze
pokud se zásobník 1 vyprázdní.

ODKLÁDÁNÍ MÉDIÍ PS: Určuje, zda je u tiskových úloh
použit model manipulace s papírem PostScript (PS) nebo
HP. ZAPNUTO zajistí použití modelu manipulace s papírem
HP. VYPNUTO použije model manipulace s papírem PS.

ZADEJTE FORMÁT/TYP: Tato položka nabídky slouží k
řízení toho, zda se při každém otevření a zavření zásobníku
zobrazí zpráva konfigurace zásobníku a příslušné pokyny.
Jedná se o pokyny pro nastavení typu nebo formátu média,
pokud je zásobník konfigurován pro jiný typ nebo velikost
média, než jaké je v tomto zásobníku vloženo.

216

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

ZPOŽDĚNÍ SPÁNKU

15 MINUT

*30 MINUT

60 MINUT

90 MINUT

2 HODINY

4 HODINY

Slouží k nastavení doby nečinnosti, po jejímž uplynutí se
tiskárna automaticky přepne do úsporného režimu.

Úsporný režim nabízí následující výhody:

minimalizace energetické spotřeby tiskárny v době
nečinnosti,

snížení opotřebení elektronických součástí tiskárny
(podsvícení displeje je vypnuto, ale displej zůstává
čitelný).

Tiskárna automaticky ukončí úsporný režim ihned po přijetí
tiskové úlohy, po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím
panelu tiskárny, po otevření libovolného zásobníku nebo po
otevření horního krytu.

Pokyny pro zapínání a vypínání úsporného režimu
naleznete v části

Podnabídka Obnovení

.

JAS

1 až 10 (*5)

Řídí jas displeje ovládacího panelu.

JAZYK

*AUTO

PDF

PS

PCL

Slouží k nastavení výchozího jazyka tiskárny. Nastavit lze
pouze platné jazyky, které jsou v tiskárně nainstalovány.

Za normálních okolností není třeba nastavení jazyka
tiskárny měnit. Pokud v tiskárně změníte nastavení jazyka,
tiskárna se do jazyka nepřepne automaticky, ale až po
obdržení specifických programových příkazů.

SMAZATELNÁ

VAROVÁNÍ

*ÚLOHA

ZAPNUTO

Určuje dobu, po kterou bude vymazatelné varování
zobrazeno na ovládacím panelu tiskárny.

ÚLOHA: Vymazatelná varovná zpráva bude zobrazena až
do ukončení tiskové úlohy, která hlášení vyvolala.

ZAPNUTO: Vymazatelná varovná zpráva bude zobrazena
až do stisknutí tlačítka (

V

YBRAT

).

AUTO

POKRAČOVÁNÍ

VYPNUTO

*ZAPNUTO

Slouží k nastavení způsobu, jakým tiskárna reaguje na
chyby. Pokud tiskárna pracuje v síti, budete chtít
pravděpodobně nastavit možnost AUTO POKRAČOVÁNÍ
na ZAPNUTO.

ZAPNUTO: Dojde-li k chybě, která zabrání v tisku, zobrazí
se na ovládacím panelu tiskárny zpráva a tiskárna se
přepne na 10 sekund do režimu offline. Potom se přepne
zpět do režimu online.

VYPNUTO: Dojde-li k chybě, která zabrání v tisku, zpráva
zůstane na displeji ovládacího panelu tiskárny a tiskárna
zůstane v režimu offline, dokud nestisknete tlačítko
(

V

YBRAT

).

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

217

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

DOCHÁZÍ

TONER

ZASTAVIT

*POKRAČOVAT

Určuje chování tiskárny v případě, že dochází toner. Tato
zpáva se u tiskárny HP LaserJet 4250 series poprvé
zobrazí, když v tiskové kazetě zbývá přibližně 15% (kazeta
na 10 000 stránek) nebo 8% (kazeta na 20 000 stránek)
toneru. U tiskárny HP LaserJet 4350 series se tato zpráva
poprvé zobrazí, když v tiskové kazetě zbývá přibližně 25%
(kazeta na 10 000 stránek) nebo 15% (kazeta na 20 000
stránek) toneru. Pokud tisknete po zobrazení této zprávy,
není zaručena kvalita tisku.

ZASTAVIT: Tiskárna přestane tisknout, dokud nedojde
k výměně tiskové kazety nebo dokud nestisknete tlačítko
(

V

YBRAT

) při každém zapnutí tiskárny. Zpráva se bude

zobrazovat, dokud nedojde k výměně tiskové kazety.

POKRAČOVAT: Tiskárna pokračuje v tisku a zpráva
zůstane zobrazena, dokud nedojde k výměně tiskové kazety.

Další informace naleznete v části

Práce s tiskovými kazetami

.

DOŠEL

TONER

ZASTAVIT

*POKRAČOVAT

Určuje chování tiskárny v případě, že došel toner.

ZASTAVIT: Dokud nedojde k výměně tiskové kazety,
tiskárna nebude tisknout.

POKRAČOVAT: Tiskárna pokračuje v tisku a zpráva
VYMĚNIT KAZETU zůstane zobrazena, dokud nedojde k
výměně tiskové kazety. Pokud po zobrazení zprávy
VYMĚNIT KAZETU vyberete možnost POKRAČOVAT,
společnost HP nezaručujte kvalitu tisku. Chcete-li zajistit
dobrou kvalitu tisku, co nejdříve tiskovou kazetu vyměňte.

Při ukončení životnosti válce přestane tiskárna tisknout bez
ohledu na nastavení možnosti DOŠEL TONER.

ODSTRANĚNÍ
UVÍZNUTÉHO PAPÍRU

*AUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Určuje chování tiskárny v případě, že dojde k uvíznutí papíru.

AUTO: Tiskárna automaticky vybere nejlepší režim
obnovení po uvíznutí papíru (obvykle ZAPNUTO).

VYPNUTO: Tiskárna nevytiskne znovu stránky, které
následovaly po uvíznutí papíru. Tímto nastavením se
pravděpodobně zvýší výkon tisku.

ZAPNUTO: Po odstranění uvíznutí tiskárna automaticky
znovu vytiskne stránky.

DISK RAM

*AUTO

VYPNUTO

Určuje konfiguraci disku RAM. Tato položka je k dispozici,
pouze pokud v tiskárně není nainstalován doplňkový pevný
disk.

AUTO: Tiskárna podle velikosti dostupné paměti sama zvolí
velikost disku RAM.

VYPNUTO: Disk RAM není dostupný.

Poznámka

Změníte-li nastavení z VYPNUTO na AUTO, tiskárna se
automaticky přenastaví při každém přechodu do režimu
nečinnosti.

JAZYK

*ANGLIČTINA

Několik

Slouží k výběru jazyka, ve kterém se zobrazují zprávy na
displeji ovládacího panelu tiskárny.

218

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW