HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka Kvalita tisku

background image

Podnabídka Kvalita tisku

Některé položky této nabídky jsou k dispozici v programu nebo v ovladači tiskárny (je-li
nainstalován příslušný ovladač). Nastavení v ovladači tiskárny nebo v programu mají
přednost před nastavením na ovládacím panelu. Další informace naleznete v části

Používání ovladače tiskárny

. Toto nastavení provádějte pokud možno v ovladači tiskárny.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

212

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

NASTAVIT

REGISTRACI

TISK ZKUŠ. STR.

ZDROJ

NASTAVIT ZÁSOBNÍK [N]

Slouží k posunutí zarovnání okrajů na stránce shora dolů a
zleva doprava na střed obrazu. Lze také zarovnávat obraz,
který je umístěn v popředí, s obrazem umístěným v pozadí.

TISK ZKUŠ. STR.: Slouží k vytištění zkušební stránky s
aktuálním nastavením registrace.

ZDROJ: Slouží k výběru zásobníku, ze kterého se má
vytisknout zkušební stránka. Libovolné doplňkové
zásobníky, které jsou v tiskárně nainstalovány, se zobrazí v
nabídce. [N] označuje číslo zásobníku.

NASTAVIT ZÁSOBNÍK N: Slouží k nastavení registrace
určeného zásobníku. [N] označuje číslo zásobníku. Ke
každému nainstalovanému zásobníku se zobrazí výběr, v
němž je třeba nastavit registraci.

POSUN X1: Registrace obrázku na papíru od okraje k
okraji (tak, jak papír leží v zásobníku). V případě
oboustranného tisku je tato strana druhou (zadní)
stranou papíru.

POSUN X2: Registrace obrázku na papíru od okraje k
okraji (tak, jak papír leží v zásobníku) pro první stranu
(přední) listu při oboustranném tisku. Tato položka se
objeví pouze pokud je nainstalována duplexní jednotka.
Nejprve nastavte POSUN X1.

POSUN Y: Registrace obrazu na papíru odshora dolů
(tak, jak papír leží v zásobníku).

REŽIMY FIXAČNÍ
JEDNOTKY

OBYČEJNÝ

PŘEDTIŠTĚNÝ

HLAVIČKOVÝ

FÓLIE

DĚROVANÝ

ŠTÍTKY

BANKOVNÍ

RECYKLOVANÝ

BAREVNÝ

TENKÝ 60-75 G/M2

KARTON

HRUBÝ

OBÁLKA

Slouží ke konfiguraci režimu fixační jednotky podle typu
papíru.

Režim fixační jednotky změňte pouze v případě problémů
s tiskem na určité typy médií. Zvolenému typu média
můžete přiřadit jeden z dostupných režimů fixační jednotky.
Tiskárna podporuje tyto režimy:

NORMÁLNÍ: Používá se pro většinu typů papíru.

SILNÝ 1: Používá se pro hrubý papír.

SILNÝ 2: Používá se pro papír se speciálním nebo hrubým
povrchem.

SLABÝ 1: Používá se pro lehká média. Tento režim je
vhodné použít, pokud nastanou potíže s kroucením papíru.

SLABÝ 2: Používá se pro fólie.

UPOZORNĚNÍ

Neměňte režim fixační jednotky pro fólie. Pokud pro tisk na
fólie nebude použito nastavení SLABÝ 2, hrozí trvalé
poškození tiskárny a fixační jednotky. Jako Typ vyberte
v ovladači tiskárny vždy Fólie a na ovládacím panelu
tiskárny nastavte typ média v zásobníku na FÓLIE.

Při výběru nastavení OBNOVIT REŽIMY se obnoví výchozí
nastavení režimů fixační jednotky pro jednotlivé typy média.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

213

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

OPTIMALIZOVAT

SILNÝ PŘENOS

DETAIL ČÁRY

OBNOVIT
OPTIMALIZOVANÁ
NASTAVENÍ

SILNÝ PŘENOS: Nastavte možnost ZAPNUTO, pokud
používáte nekvalitní papír s velkým třením. Společnost HP
doporučuje používat pouze originální papír a tisková média
HP.

DETAIL ČÁRY: Nastavením možnosti ZAPNUTO lze zlepšit
vykreslování rozptýlených čar.

OBNOVIT OPTIMALIZOVANÁ NASTAVENÍ: Slouží
k obnovení výchozích optimalizovaných nastavení.

ROZLIŠENÍ

300

600

*FASTRES 1200

PRORES 1200

Slouží k nastavení rozlišení. Při všech nastaveních se tisk
provádí stejnou rychlostí.

300: Tisk v konceptové kvalitě. Lze použít pro kompatibilitu
s tiskárnami řady HP LaserJet III.

600: Vysoce kvalitní tisk textu. Lze použít pro kompatibilitu s
tiskárnami HP LaserJet 4.

FASTRES 1200: Tisk v rozlišení 1200 dpi - rychlý tisk
vysoké kvality obchodních textů a grafiky.

PRORES 1200: Tisk v rozlišení 1200 dpi pro nejkvalitnější
čárovou grafiku a obrázky.

Poznámka

Doporučujeme nastavovat rozlišení v ovladači tiskárny nebo
v programu. (Nastavení v ovladači tiskárny nebo v programu
mají přednost před nastavením na ovládacím panelu.)

RET

VYPNUTO

SVĚTLÉ

*STŘEDNÍ

TMAVÉ

Nastavení REt (Resolution Enhancement technology) slouží
k dosažení tisku s jemnými úhly, křivkami a okraji.

Nastavení REt neovlivní kvalitu tisku, pokud je rozlišení
nastaveno na FastRes 1200. Všechna ostatní rozlišení tisku
budou použitím technologie REt zlepšena.

Poznámka

Doporučujeme nastavovat možnost REt v ovladači tiskárny
nebo v aplikaci. (Nastavení v ovladači tiskárny nebo v
programu mají přednost před nastavením na ovládacím
panelu.)

EKONOM. REŽIM

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Možnosti nastavení režimu EconoMode jsou ZAPNUTO
(úspora toneru) nebo VYPNUTO (vysoká kvalita tisku).

V režimu EconoMode se při tisku konceptů snižuje množství
použitého toneru.

Poznámka

Doporučujeme zapínat nebo vypínat možnost EconoMode v
ovladači tiskárny nebo v aplikaci. (Nastavení v ovladači
tiskárny nebo v programu mají přednost před nastavením na
ovládacím panelu.)

UPOZORNĚNÍ

Společnost HP nedoporučuje trvalý provoz v režimu
EconoMode. Při trvalého provozu tiskárny v režimu
EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost
mechanických součástí tiskové kazety.

214

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

HUSTOTA

TONERU

1 až 5 (*3)

Nastavení sytosti toneru slouží k zesvětlení nebo ztmavení
tiskového výstupu na stránce. Rozsah nastavení je od 1
(světlý) až 5 (tmavý). Nejlepších výsledků lze obvykle
dosáhnout použitím výchozího nastavení 3.

Poznámka

Doporučujeme nastavovat sytost toneru v ovladači tiskárny
nebo v aplikaci. (Nastavení v ovladači tiskárny nebo v
programu mají přednost před nastavením na ovládacím
panelu.)

REŽIM MALÉHO PAPÍRU

*NORMÁLNÍ

POMALÝ

Výběrem možnosti POMALÝ lze předcházet uvíznutí při
tisku na úzká média, protože část válečků fixační jednotky,
které nepřichází do kontaktu s médiem, se zvedne, což
může způsobit záhyby.

AUTO

ČIŠTĚNÍ

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Použitím této funkce lze automaticky čistit fixační jednotku.
Pokud je k tiskárně nainstalována doplňková duplexní
jednotka, není toto nastavení k dispozici. V tomto případě
vytiskněte čisticí stránku ručně. Viz část VYTVOŘIT ČISTICÍ
STRÁNKU
níže a část

Čištění fixační jednotky

.

INTERVAL

ČIŠTĚNÍ

1000*

2000

5000

10000

20000

Při aktivaci funkce automatického čištění slouží k nastavení
intervalu čištění. Intervaly odpovídají počtu stránek
vytištěných tiskárnou. Pokud je k tiskárně nainstalována
doplňková duplexní jednotka, není toto nastavení k dispozici.

FORMÁT PRO AUTO

ČIŠTĚNÍ

*LETTER

A4

Při aktivované funkci automatického čištění slouží
k nastavení formátu papíru, který má tiskárna použít při
automatickém čištění. Pokud je k tiskárně nainstalována
doplňková duplexní jednotka, není toto nastavení k dispozici.

VYTVOŘIT

ČISTICÍ STRÁNKU

Žádné hodnoty na výběr.

Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) vytisknete čisticí stránku

ručně (vyčištění toneru z fixační jednotky). Otevřete zadní
výstupní přihrádku. Postupujte podle pokynů na čisticí
stránce. Další informace naleznete v části

Čištění fixační

jednotky

.

ZPRACOVAT

ČISTICÍ STRÁNKU

Žádné hodnoty na výběr.

Tato možnost je k dispozici pouze po vytvoření čisticí
stránky. Postupujte podle pokynů na čisticí stránce. Čištění
může trvat až 2,5 minuty.