HP LaserJet 4350 Printer series - Řešení trvajících zpráv

background image

Řešení trvajících zpráv

Některé zprávy (např. požadavky na naplnění zásobníku nebo zpráva o tom, že předchozí
tisková úloha je stále v paměti tiskárny) umožňují zahájit tisk stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

)

nebo odstranit úlohu a zrušit zprávu stisknutím tlačítka

Z

ASTAVIT

.

Pokud zpráva přetrvává po provedení všech doporučených akcí, obraťte se na autorizovaný
servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz

Služby zákazníkům HP

a

http://www.hp.com/

support/lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

<PŘIHRÁDKA> JE PLNÁ

Vyjměte všechen papír

z přihrádky

Výstupní přihrádka [BINNAME] je plná a
nelze pokračovat v tisku.

Vyprázdněte přihrádku, aby mohla být
aktuální tisková úloha dokončena.

<PŘIHRÁDKA> JE PLNÁ

Vyjměte všechen papír

z přihrádky

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Výstupní přihrádka [BINNAME] je plná,
ale pro aktuální tiskovou úlohu není
nutná.

Před odesláním úlohy do této přihrádky
přihrádku vyprázdněte.

146

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

10.32.00

NEORIGINÁLNÍ SPOTŘEBNÍ
MATERIÁL

Pro nápovědu stiskněte

Tiskárna zjistila, že spotřební materiál
není originální materiál HP.

Tato zpráva se bude zobrazovat, dokud
nenainstalujete spotřební materiál HP.
Můžete ji také ukončit stisknutím tlačítka

(

V

YBRAT

), což může mít za následek

neplatnost záruky.

Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili
spotřební materiál HP, navštivte
webovou stránku

http://www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Záruka tiskárny se nevztahuje na
žádnou opravu tiskárny požadovanou z
důvodu použití neoriginálního nebo
neautorizovaného spotřebního materiálu .

10.XX.YY CHYBA PAMĚTI

SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Pro nápovědu stiskněte

Došlo k chybě v jednom nebo více
spotřebních materiálech tiskárny.
Hodnoty XX a YY jsou uvedeny níže:

XX00 = paměť je vadná

XX01 = chybí paměť

YY00 = černá tisková kazeta

1.

Zprávu odstraníte vypnutím a
opětovným zapnutím tiskárny.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

13.XX.YY UVÍZNUTÍ V

<Místo>

Na určitém místě došlo k uvíznutí papíru.

Vyjměte uvíznutá média z uvedeného
místa. Viz

Odstranění uvíznutého papíru

.

Pokud zpráva přetrvává i po odstranění
veškerého uvíznutého papíru, může být
zaslepené nebo poškozené čidlo.
Obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

20 NEDOSTATEK

PAMĚTI

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

20 NEDOSTATEK

PAMĚTI

Pokračovat stisknutím

Množství přijatých dat převyšuje
kapacitu dostupné paměti tiskárny.
Pravděpodobně jste se pokusili odeslat
do tiskárny příliš mnoho maker,
softwarových písem nebo složitých
obrázků.

Vytiskněte přenesená data (některá data
budou pravděpodobně ztracena)
stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) a potom

úlohu zjednodušte nebo rozšiřte paměť.
(Viz

Paměť tiskárny

.)

21 PŘÍLIŠ SLOŽITÁ STRÁNKA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

21 PŘÍLIŠ SLOŽITÁ STRÁNKA

Pokračovat stisknutím

Do tiskárny byla odeslána příliš složitá
úloha (hustý text, rastrová nebo
vektorová grafika).

1.

Vytiskněte přenesená dat stisknutím
tlačítka (

V

YBRAT

) (některá data

pravděpodobně budou ztracena).

2.

Pokud se tato zpráva zobrazuje
často, zjednodušte tiskovou úlohu
nebo rozšiřte paměť. (Viz

Paměť

tiskárny

.)

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

147

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

22 EIO X

PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ
PAMĚTI

Pokračovat stisknutím

Na kartu EIO v patici [X] bylo odesláno
příliš mnoho dat. Pravděpodobně se
používá nesprávný komunikační protokol.

Poznámka: Karta EIO 0 je vyhrazena
pro integrovaný tiskový server
HP Jetdirect.

1.

Chcete-li zprávu ukončit, stiskněte
tlačítko (

V

YBRAT

). (Úloha nebude

vytištěna.)

2.

Zkontrolujte konfiguraci hostitele.
Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

22 PARALELNÍ I/O

PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ
PAMĚTI

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

22 PARALELNÍ I/O

PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ
PAMĚTI

Pokračovat stisknutím

Do paralelního portu bylo odesláno příliš
mnoho dat.

1.

Zkontrolujte, zda používáte kvalitní
kabel a zda není uvolněný. Paralelní
kabely jiných výrobců mohou
postrádat některé kolíkové spoje
nebo jiným způsobem porušovat
specifikaci IEEE-1284. (Viz

Objednávání náhradních dílů,
příslušenství a spotřebního
materiálu

.)

2.

Tato chyba může být způsobena
tím, že použitý ovladač neodpovídá
standardu IEEE 1284. Nejlepších
výsledků lze dosáhnout s ovladači
HP, které jsou dodávány s
tiskárnou. (Viz

Software

.)

3.

Chcete-li chybovou zprávu ukončit,
stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). (Úloha

nebude vytištěna.)

4.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

22 USB I/O

PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ
PAMĚTI

Pokračovat stisknutím

Do portu USB bylo odesláno příliš
mnoho dat.

Chcete-li chybovou zprávu ukončit,
stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). (Úloha

nebude vytištěna.)

40 EIO X CHYBA

PŘENOSU

Pokračovat stisknutím

Spojení mezi tiskárnou a kartou EIO
v určené patici [X] bylo přerušeno.

Poznámka: Karta EIO 0 je vyhrazena
pro integrovaný tiskový server
HP Jetdirect.

Chcete-li chybovou zprávu ukončit a
pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko
(

V

YBRAT

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

148

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

41.3 NEOČEKÁVANÝ

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU X

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Použít jiný

zásobník stisknutím

nebo

Pro nápovědu stiskněte

Tato chyba obvykle vzniká při slepení
dvou nebo více listů papíru v tiskárně
nebo při nesprávném nastavení
zásobníku.

1.

Vložte do zásobníku správný formát
papíru.

2.

Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

)

přejděte na možnost ZÁSOBNÍK
XX FORMÁT=
. Znovu
nakonfigurujte formát papíru
v zásobníku tak, aby tiskárna
používala zásobník s formátem
požadovaným pro tiskovou úlohu.

3.

Pokud chyba přetrvává, vypněte
tiskárnu a opět ji zapněte.

4.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

41.X CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

41.X CHYBA

Pokračovat stisknutím

Došlo k dočasné chybě tisku.

1.

Stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). Je-li

zapnuta obnova po uvíznutí,
vytiskne se chybná stránka
automaticky znovu.

2.

Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

3.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

49.XXXXX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo ke kritické chybě firmwaru.

1.

Vypněte tiskárnu, nechejte ji
20 minut vypnutou a potom ji znovu
zapněte.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

50.X CHYBA FIXAČNÍ JEDNOTKY

Pro nápovědu stiskněte

Došlo k chybě fixační jednotky.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

51.XY CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

51.XY CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

149

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

52.XY CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

52.XY CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

53.XY.ZZ ZKONTROLUJTE
PATICI PRO PAMĚŤ

RAM DIMM <X>

Pokračovat

stisknutím

Došlo k problému s pamětí tiskárny.
Paměťový modul DIMM, který problém
způsobil, nelze použít.

V následujících případech budete před
pokračováním vyzváni ke stisknutí
tlačítka (

V

YBRAT

):

1 nebo 2 paměti DIMM, kde jedinou
chybou je ZZ=04

2 paměti DIMM, kde jedna je v
pořádku a v druhé došlo k chybě
ZZ=01, 02, 03 nebo 05

2 paměti DIMM, kde v jedné došlo k
chybě ZZ=04 a v druhé došlo k
chybě ZZ=01, 02, 03 nebo 05

Hodnoty X a Y jsou následující:

X = typ paměti DIMM, 0 = ROM, 1 =
RAM

Y = umístění zařízení, 0 = vnitřní
paměť (ROM nebo RAM), 1 nebo 2
= patice paměti DIMM 1 nebo 2

Pokud se zpráva stále zobrazuje,
pravděpodobně budete muset danou
paměť DIMM vyměnit. Vypněte tiskárnu
a vyměňte paměťový modul DIMM, který
způsobil chybu.

54.XX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Zobrazení této zprávy je obvykle
způsobeno problémy s čidlem.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

Pokud se zpráva zobrazí znovu,
poznamenejte si ji a obraťte se na
autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele podpory
(viz

Služby zákazníkům HP

).

55.XX.YY CHYBA DC

KONTROLERU

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

55.XX.YY CHYBA DC

KONTROLERU

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

150

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

56.XX CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

56.XX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku způsobené
nesprávným vstupním nebo výstupním
požadavkem.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

57.XX CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

57.XX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku způsobené
jedním z ventilátorů tiskárny.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

58.XX CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

58.XX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k chybě tiskárny, při které byla
zjištěna chyba identifikace paměti CPU
nebo došlo k závadě na teplotním čidle
nebo na napájení.

Postup při řešení problémů s napájením:

1.

Odpojte tiskárnu od všech záložních
zdrojů UPS, dodatečných zdrojů
napájení nebo dalších přípojek.
Zapojte napájecí kabel tiskárny do
elektrické zásuvky a vyzkoušejte,
zda je tím problém vyřešen.

2.

Pokud je tiskárna již zapojena do
elektrické zásuvky, vyzkoušejte jiný
zdroj v budově, který je nezávislý na
aktuálně používaném zdroji.

Bude pravděpodobně třeba zkontrolovat
napětí a proud elektrické sítě v místě
tiskárny a zajistit, aby síť odpovídala
elektrickým specifikacím tiskárny. (Viz

Napájení

.)

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele podpory
(viz

Služby zákazníkům HP

).

59.XY CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

59.XY CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné chybě tisku.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

62 CHYBÍ SYSTÉM

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Tato zpráva naznačuje, že nebyl
nalezen žádný systém. Software tiskárny
je pravděpodobně poškozen.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

151

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

64 CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

64 CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k dočasné tiskové chybě načítání
vyrovnávací paměti.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

66.XY.ZZ CHYBA EXTERNÍHO

ZAŘÍZENÍ

Pro nápovědu stiskněte

Mezi vnějším příslušenstvím pro
manipulaci s papírem a tiskárnou došlo k
chybě.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Zkontrolujte, zda je příslušenství
správně usazené tak, aby mezi ním
a tiskárnou nebyly žádné mezery, a
zda je správně připojené k tiskárně.
Pokud příslušenství používá kabely,
odpojte je a znovu je zapojte.

3.

Zapněte tiskárnu.

4.

Pokud se zpráva zobrazí znovu,
poznamenejte si ji a obraťte se na
poskytovatele podpory HP. (Viz

Služby zákazníkům HP

.)

66.XY.ZZ CHYBA VSTUPNÍHO

ZAŘÍZENÍ

Ve vnějším příslušenstvím pro
manipulaci s papírem došlo k chybě.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Zkontrolujte, zda je příslušenství
správně usazené tak, aby mezi ním
a tiskárnou nebyly žádné mezery, a
zda je správně připojené k tiskárně.
Pokud příslušenství používá kabely,
odpojte je a znovu je zapojte.

3.

Zapněte tiskárnu.

4.

Pokud se zpráva zobrazí znovu,
poznamenejte si ji a obraťte se na
poskytovatele podpory HP. (Viz

Služby zákazníkům HP

.)

66.XY.ZZ CHYBA VÝSTUPNÍHO

ZAŘÍZENÍ

Ve vnějším příslušenstvím pro
manipulaci s papírem došlo k chybě.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Zkontrolujte, zda je příslušenství
správně usazené tak, aby mezi ním
a tiskárnou nebyly žádné mezery, a
zda je správně připojené k tiskárně.
Pokud příslušenství používá kabely,
odpojte je a znovu je zapojte.

3.

Zapněte tiskárnu.

4.

Pokud se zpráva zobrazí znovu,
poznamenejte si ji a obraťte se na
poskytovatele podpory HP. (Viz

Služby zákazníkům HP

.)

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

152

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

68.X CHYBA PAMĚTI

ZMĚNA NASTAVENÍ

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

68.X CHYBA PAMĚTI

ZMĚNA NASTAVENÍ

Pokračovat stisknutím

V trvalé paměti tiskárny došlo k chybě a
jedno nebo více nastavení tiskárny bylo
nastaveno zpět na výchozí výrobní
nastavení.

Ukončete zprávu tiskárny stisknutím
tlačítka (

V

YBRAT

) a pak zahajte tisk

opětovným stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Vytiskněte stránku konfigurace a v
nastavení tiskárny zkontrolujte, které
hodnoty se změnily. Viz

Stránka

konfigurace

.

Pokud chyba není odstraněna, vypněte
tiskárnu a opět ji zapněte. Pokud se
chyba zobrazí znovu, poznamenejte si ji
a obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

68.X CHYBA ZÁPISU

DO TRVALÉ PAMĚTI

Pokračovat stisknutím

V úložném zařízení došlo k chybě
zápisu. Tisk může pokračovat, ale může
docházet k neočekávanému chování,
protože došlo k chybě v trvalé paměti.

Pokračujte stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Pokud chyba není odstraněna, vypněte
tiskárnu a opět ji zapněte. Pokud se
chyba zobrazí znovu, poznamenejte si ji
a obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

68.X TRVALÁ PAMĚŤ

JE PLNÁ

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

68.X TRVALÁ PAMĚŤ

JE PLNÁ

Pokračovat stisknutím

Trvalá paměť tiskárny je plná. Některá
nastavení pravděpodobně byla
nastavena zpět na výchozí výrobní
nastavení.

1.

Pokud chyba není odstraněna,
vypněte tiskárnu a opět ji zapněte.

2.

Vytiskněte stránku konfigurace a v
nastavení tiskárny zkontrolujte,
které hodnoty se změnily. Viz

Stránka konfigurace

.

3.

Vypněte tiskárnu a pak vymažte její
trvalou paměť tak, že podržíte
tlačítko

N

ABÍDKA

stisknuté a zároveň

tiskárnu zapnete.

4.

Pokud se chyba zobrazí znovu,
poznamenejte si ji a obraťte se na
autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

69.X CHYBA

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

69.X CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Došlo k chybě tisku.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

153

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

79.XXXX CHYBA

Pokračovat

vypnutím a zapnutím zařízení

Byla zjištěna kritická chyba hardwaru
tiskárny.

1.

Stisknutím tlačítka

Z

ASTAVIT

vymažte

tiskovou úlohu z paměti tiskárny.
Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Zkuste vytisknout tiskovou úlohu
z jiné aplikace. Pokud se úloha
vytiskne, vraťte se k původní
aplikaci a zkuste vytisknout jiný
soubor. Pokud se zpráva zobrazuje
pouze při použití některé aplikace
nebo pouze u některé tiskové úlohy,
obraťte se na prodejce softwaru.

Pokud se zpráva stále zobrazuje při
použití různých aplikací a tiskových úloh,
vyzkoušejte následující postup.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Odpojte všechny kabely, kterými je
počítač připojen k síti nebo tiskárně.

3.

Vyjměte všechny paměťové moduly
DIMM nebo moduly DIMM jiných
výrobců z tiskárny. Pak znovu
nainstalujte alespoň jeden modul
paměti DIMM. (Viz

Paměť tiskárny

.)

4.

Vyjměte z tiskárny všechna zařízení
EIO a karty CompactFlash.

5.

Zapněte tiskárnu.

Pokud se chyba neopakuje, postupujte
podle těchto pokynů.

1.

Nainstalujte postupně všechny
paměťové moduly DIMM a zařízení
EIO. Po instalaci každého
jednotlivého prvku tiskárnu vypněte
a znovu zapněte.

2.

Pokud zjistíte, že některý paměťový
modul DIMM nebo zařízení EIO
způsobuje chybu, vyměňte jej.

3.

Připojte všechny kabely, kterými je
počítač připojen k síti nebo tiskárně.

8X.YYYY

CHYBA EIO

Došlo ke kritické chybě karty
příslušenství EIO v patici [X].

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Vypněte tiskárnu, zasuňte
příslušenství EIO znovu do patice
[X] a zapněte tiskárnu.

3.

Vypněte tiskárnu, vyjměte
příslušenství EIO z patice [X],
nainstalujte je do jiné patice EIO a
zapněte tiskárnu.

4.

Vyměňte příslušenství EIO
nainstalované v patici [X].

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

154

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

8X.YYYY CHYBA
INTEGROVANÉHO

SERVERU JETDIRECT

V integrovaném tiskovém serveru
HP Jetdirect došlo ke kritické chybě.

1.

Vypněte a zapněte tiskárnu.

2.

Pokud zpráva přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis HP nebo
autorizovaného poskytovatele
podpory (viz

Služby zákazníkům HP

).

ČEKÁ SE NA ZVEDNUTÍ

ZÁSOBNÍKU XX

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Zadaný zásobník právě zvedá papír, aby
ho mohl správně podat.

Není potřebný žádný zásah.

ČISTICÍ DISK

<X>% DOKONČENO

Nevypínat

se střídá se zprávou

ČISTICÍ DISK

<X>% DOKONČENO

Pro nápovědu stiskněte

Probíhá údržba nebo čištění úložného
zařízení. Nevypínejte tiskárnu. Funkce
výrobku nejsou dostupné. Po dokončení
operace se tiskárna automaticky
restartuje.

Není potřebný žádný zásah.

DATA BYLA PŘIJATA

Poslední stránku vytisknout

stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Tiskárna čeká na příkaz k tisku
(například čeká na vložení listu nebo
došlo k pozastavení tiskové úlohy).

Pokračujte stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Disk EIO X

se roztáčí

Probíhá inicializace diskového
příslušenství EIO v patici [X].

Není potřebný žádný zásah.

DISK EIO X

CHYBA ZAŘÍZENÍ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Došlo ke kritické chybě disku EIO. Tento
disk již nelze použít.

Vyjměte disk EIO a vyměňte ho za nový.

DISK EIO X

CHYBA ZPRACOVÁNÍ SOUBORU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Požadovanou operaci nelze provést.
Pravděpodobně jste se pokusili provést
zakázanou operaci, například stažení
souboru do neexistující složky.

Zkuste tisknout znovu do existující složky.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

155

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

DISK EIO X

SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk EIO je plný.

Odstraňte soubory z disku EIO a
proveďte operaci znovu. Ke stažení a
odstranění písem a souborů použijte
Správce paměti zařízení v nástroji
HP Web Jetadmin.

DISK EIO X

NENÍ FUNKČNÍ

Pro nápovědu stiskněte

Disk EIO v patici X nepracuje správně.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Zkontrolujte, zda je disk EIO
správně vložen a zda je řádně
upevněn.

3.

Pokud se zpráva na ovládacím
panelu tiskárny stále zobrazuje,
musíte volitelný pevný disk vyměnit.

DISK EIO X MÁ

OCHRANU PROTI ZÁPISU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk EIO je chráněný. Nelze na něj
zapsat žádné nové soubory.

K odstranění ochrany proti zápisu
použijte Správce paměti zařízení
v nástroji HP Web Jetadmin.

DISK EIO X NENÍ

INICIALIZOVÁN

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Systém souborů nebyl inicializován.

Systém souborů inicializujte pomocí
nástroje HP Web Jetadmin.

DISK RAM

CHYBA ZAŘÍZENÍ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Došlo ke kritické chybě disku RAM.
Tento disk již nelze použít.

Obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo na autorizovaného poskytovatele
podpory.

DISK RAM

CHYBA ZPRACOVÁNÍ SOUBORU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Požadovanou operaci nelze provést.
Pravděpodobně jste se pokusili provést
zakázanou operaci, například stažení
souboru do neexistující složky.

Zkuste tisknout znovu do existující složky.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

156

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

DISK RAM

SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk RAM je plný.

1.

Odstraňte soubory a zkuste operaci
provést znovu nebo soubory
odstraňte ze zařízení vypnutím a
zapnutím tiskárny. Ke odstranění
souborů použijte Správce paměti
zařízení v nástroji HP Web
Jetadmin nebo jiný softwarový
nástroj.

2.

Pokud zpráva zůstává zobrazena,
zvětšete velikost disku RAM.
Změňte velikost disku RAM v
podnabídce Nastavení systému (v
nabídce Konfigurace zařízení) na
ovládacím panelu tiskárny. Další
informace získáte z popisů položek
nabídky disku RAM v podnabídce
Nastavení systému.

DISK RAM MÁ

OCHRANU PROTI ZÁPISU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk RAM je chráněný. Nelze na něj
zapsat žádné nové soubory.

K odstranění ochrany proti zápisu
použijte Správce paměti zařízení
v nástroji HP Web Jetadmin.

DISK RAM NENÍ

INICIALIZOVÁN

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Systém souborů nebyl inicializován.

Systém souborů inicializujte pomocí
nástroje HP Web Jetadmin.

DISK ROM

CHYBA ZAŘÍZENÍ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Došlo ke kritické chybě disku ROM.
Tento disk již nelze použít.

Obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo na autorizovaného poskytovatele
podpory.

DISK ROM

CHYBA ZPRACOVÁNÍ SOUBORU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Požadovanou operaci nelze provést.
Pravděpodobně jste se pokusili provést
zakázanou operaci, například stažení
souboru do neexistující složky.

Zkuste tisknout znovu do existující složky.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

157

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

DISK ROM

SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk ROM je plný.

Odstraňte soubory z disku a proveďte
operaci znovu. Ke stažení a odstranění
písem a souborů použijte Správce
paměti zařízení v nástroji HP Web
Jetadmin.

DISK ROM MÁ

OCHRANU PROTI ZÁPISU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk je chráněný. Nelze na něj zapsat
žádné nové soubory.

K odstranění ochrany proti zápisu
použijte Správce paměti zařízení
v nástroji HP Web Jetadmin.

DISK ROM NENÍ

INICIALIZOVÁN

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Systém souborů nebyl inicializován.

Systém souborů inicializujte pomocí
nástroje HP Web Jetadmin.

CHYBA ČISTICÍ STRÁNKY

Otevřete zadní přihrádku

Pokusili jste se o vytvoření nebo
zpracování čistící stránky, když je
připojena jednotka pro oboustranný tisk
a zadní dvířka jsou zavřená.

Chcete-li vytvořit nebo zpracovat čistící
stránku, otevřete zadní výstupní
přihrádku.

CHYBA DUPLEXNÍ JEDNOTKY

VYJMĚTE DUPLEXNÍ JEDNOTKU

Vypněte napájení

a nainstalujte duplexní jednotku.

V jednotce pro oboustranný tisk došlo k
chybě.

Vypněte tiskárnu a jednotku pro
oboustranný tisk znovu zapojte.
(Pravděpodobně dojde ke ztrátě všech
úloh v tiskárně.)

CHYBA PŘIPOJENÍ

DUPLEXNÍ JEDNOTKY

Pro nápovědu stiskněte

Volitelná jednotka pro oboustranný tisk
není správně připojena k tiskárně.

1.

Používejte pravoúhlý napájecí kabel
dodaný s tiskárnou.

2.

Zkuste jednotku pro oboustranný
tisk vyjmout a znovu nainstalovat.
Potom vypněte a zapněte tiskárnu.

CHYBA PŘIPOJENÍ

PODAVAČE OBÁLEK

Volitelný podavač obálek není správně
připojen k tiskárně.

Zkuste volitelný podavač vyjmout a
znovu nainstalovat. Potom vypněte a
zapněte tiskárnu.

Kontroluje se dráha papíru

Tiskárna prověřuje, zda nedošlo k
uvíznutí papíru nebo zda v tiskárně není
papír, který nebyl z tiskárny odstraněn.

Není potřebný žádný zásah.

Kontroluje se tiskárna

Tiskárna prověřuje, zda nedošlo k
uvíznutí papíru nebo zda v tiskárně není
papír, který nebyl z tiskárny odstraněn.

Není potřebný žádný zásah.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

158

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

NAINSTALOVÁN NEORIGINÁLNÍ

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Ekonom. režim deaktivován.

Tiskárna zjistila, že tisková kazeta není
originální spotřební materiál HP.

Tato zpráva se bude zobrazovat, dokud
nenainstalujete tiskovou kazetu HP nebo
zprávu nezrušíte stisknutím tlačítka
(

V

YBRAT

).

Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili
originální spotřební materiál HP,
navštivte webovou stránku

http://www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Záruka tiskárny se nevztahuje na
žádnou opravu tiskárny požadovanou z
důvodu použití neoriginálního nebo
neautorizovaného spotřebního materiálu .

NAINSTALOVÁN NEORIGINÁLNÍ

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Pro nápovědu stiskněte

Tiskárna zjistila, že tisková kazeta není
originální spotřební materiál HP.

Tato zpráva se bude zobrazovat, dokud
nenainstalujete tiskovou kazetu HP nebo
zprávu nezrušíte stisknutím tlačítka
(

V

YBRAT

).

Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili
originální spotřební materiál HP,
navštivte webovou stránku

http://www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Záruka tiskárny se nevztahuje na
žádnou opravu tiskárny požadovanou z
důvodu použití neoriginálního nebo
neautorizovaného spotřebního materiálu .

NAINSTALUJTE TISKOVOU
KAZETU

Pro nápovědu stiskněte

Chybí tisková kazeta. Chcete-li
pokračovat v tisku, je třeba kazetu
nainstalovat.

Vyměňte nebo znovu
nainstalujte tiskovou kazetu.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

Doporučuje se nastavit přepínač
zásobníku

do polohy STANDARD

Odeslaná úloha vyžaduje určitý typ a
formát média, který není ve zvoleném
zásobníku dostupný.

Lze-li formát zjistit a je-li dostupný další
zásobník, přesuňte přepínač do polohy
STANDARDNÍ.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pro nápovědu stiskněte

Odeslaná úloha vyžaduje určitý typ a
formát média, který není ve zvoleném
zásobníku dostupný.

Do určeného zásobníku založte
požadovaná média a stiskněte tlačítko
(

V

YBRAT

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

159

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

Nastavte přepínač v zásobníku
do polohy

VLASTNÍ

Odeslaná úloha vyžaduje určitý typ a
formát média, který není ve zvoleném
zásobníku dostupný.

Je-li dostupný další zásobník, přesuňte
přepínač zásobníků do polohy VLASTNÍ.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

Použít jiný

zásobník stisknutím

Odeslaná úloha vyžaduje určitý typ a
formát média, který není ve zvoleném
zásobníku dostupný.

Stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

), pokud

chcete použít typ a formát dostupný v
jiném zásobníku.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Pro nápovědu stiskněte

Označený zásobník je konfigurován pro
určitý typ a formát médií vyžadovaných
tiskovou úlohou, ale zásobník je
prázdný. Všechny ostatní zásobníky jsou
také prázdné.

Do označeného zásobníku vložte
požadovaná média.

NEDOSTATEK PAMĚTI

K NAČTENÍ PÍSEM/DAT.

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<ZAŘÍZENÍ>

Pokračovat stisknutím

Množství přijatých dat převyšuje
kapacitu dostupné paměti tiskárny.
Pravděpodobně jste se pokusili odeslat
do tiskárny příliš mnoho maker,
softwarových písem nebo složitých
obrázků.

Vytiskněte přenesená dat stisknutím
tlačítka (

V

YBRAT

) (některá data

pravděpodobně budou ztracena).

Chcete-li vyřešit tento problém,
zjednodušte tiskovou úlohu nebo rozšiřte
paměť.

Nelze nalézt žádné úlohy ke
zrušení

Bylo stisknuto tlačítko

Z

ASTAVIT

, ale

neexistuje žádná aktivní úloha ani data
ve vyrovnávací paměti, která by bylo
možné zrušit.

Zpráva se zobrazí přibližně 2 sekundy
před návratem tiskárny do
pohotovostního stavu.

Není potřebný žádný zásah.

Nelze tisknout vícečetné kopie
úlohy

<NÁZEV ÚLOHY>

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Selhání paměti nebo souborového
systému neumožňuje tisknout vícečetné
kopie úlohy. Bude vytištěna pouze jedna
kopie.

Opravte chybu a pokuste se úlohu znovu
uložit.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

160

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Nelze uložit úlohu

<NÁZEV ÚLOHY>

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Danou tiskovou úlohu nelze uložit,
protože došlo k potížím s pamětí,
diskem nebo konfigurací.

Opravte chybu a pokuste se úlohu znovu
uložit.

NEPODPOROVANÁ DATA V
PAMĚTI

[FS] DIMM V PATICI X

Vymazat stisknutím

Data v paměti DIMM nejsou
podporována. [FS] představuje paměť
ROM nebo FLASH.

Pravděpodobně budete muset paměť
DIMM vyměnit. Před výměnou tiskárnu
vypněte.

Pokračujte stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

NESHODNÝ FORMÁT V

ZÁSOBNÍKU XX

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Uvedený zásobník obsahuje odlišný
formát papíru, než pro který je
nakonfigurován.

Vložte do zásobníku formát papíru, pro
který je zásobník konfigurován.

Zkontrolujte, zda jsou vymezovače šířky
v zásobníku správně umístěny a zda je
knoflík správně nastaven do polohy
Standardní nebo Vlastní.

OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU

ZBÝVÁ XXXX STRÁNEK

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Tato zpáva se u tiskárny HP LaserJet
4250 series poprvé zobrazí, když v
tiskové kazetě zbývá přibližně 15%
(kazeta na 10 000 stránek) nebo 8%
(kazeta na 20 000 stránek) toneru. U
tiskárny HP LaserJet 4350 series se tato
zpráva poprvé zobrazí, když v tiskové
kazetě zbývá přibližně 25% (kazeta na
10 000 stránek) nebo 15% (kazeta na 20
000 stránek) toneru.

Zkontrolujte, zda máte připravenu novou
kazetu (viz

Objednávání náhradních

dílů, příslušenství a spotřebního
materiálu

).

PATICE NA KARTU <X>

NENÍ FUNKČNÍ

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Karta CompactFlash v patici X nepracuje
správně.

1.

Vypněte tiskárnu.

2.

Zkontrolujte, zda je karta správně
vložená.

3.

Pokud se zpráva na ovládacím
panelu tiskárny stále zobrazuje,
musíte kartu vyměnit.

PATICE NA KARTU X

CHYBA ZAŘÍZENÍ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Došlo ke kritické chybě karty
CompactFlash v patici X. Tuto kartu již
nelze použít.

Vyjměte kartu a vyměňte ji za novou.
(Viz

Paměť tiskárny

.)

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

161

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

PATICE NA KARTU X

CHYBA ZPRACOVÁNÍ SOUBORU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Požadovanou operaci nelze provést.
Pravděpodobně jste se pokusili provést
zakázanou operaci, například stažení
souboru do neexistující složky.

Zkuste tisknout znovu do existující složky.

PATICE NA KARTU X

SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Karta CompactFlash v patici X je plná.

Odstraňte soubory z karty
CompactFlash a proveďte operaci
znovu. Ke stažení a odstranění písem a
souborů použijte Správce paměti
zařízení v nástroji HP Web Jetadmin.
(Další informace naleznete v nápovědě
k softwaru HP Web Jetadmin.)

PATICE NA KARTU X MÁ

OCHRANU PROTI ZÁPISU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Karta CompactFlash v patici X je
chráněná. Nelze na ni zapsat žádné
nové soubory.

K odstranění ochrany proti zápisu
použijte Správce paměti zařízení
v nástroji HP Web Jetadmin.

PATICE NA KARTU X NENÍ

INICIALIZOVÁNA

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Systém souborů nebyl inicializován.

Systém souborů inicializujte pomocí
nástroje HP Web Jetadmin.

PODAVAČ OBÁLEK

JE PRÁZDNÝ

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Podavač obálek je prázdný.

Vložte obálky do podavače obálek.

POŠKOZENÝ FIRMWARE VE
VSTUPNÍM A VÝSTUPNÍM
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro nápovědu stiskněte

Tiskárna zjistila poškozený firmware ve
vstupním a výstupním příslušenství.

Můžete pokračovat v tisku, ale může
dojít k uvíznutí papíru. Pokyny pro
aktualizaci firmwaru a odkazy na stažení
aktualizace firmwaru naleznete na
stránkách

http://www.hp.com/support/

lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/

lj4350

.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

162

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

POUŽIJTE ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Změnu stisknutím /

Použít stisknutím

Tiskárna nezjistila typ a formát
požadovaného média. Zpráva zobrazuje
nejpravděpodobnější dostupný typ a
formát a zásobník, ve kterém je daný typ
a formát média dostupný.

Potvrďte hodnoty ve zprávě stisknutím
tlačítka (

V

YBRAT

), nebo vyberte jiné

hodnoty pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a

(

D

OLŮ

).

Pozastaveno

Stav Připraveno obnovit

stisknutím tlačítka ZASTAVIT

Tiskárna je pozastavena, ale pokračuje
v přijímání dat, dokud se paměť
nenaplní. Tiskárna nehlásí chybu.

Stiskněte tlačítko

Z

ASTAVIT

.

PROBÍHÁ ZAHŘÍVÁNÍ

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Tiskárna ukončuje úsporný režim. Tisk
bude pokračovat po dokončení operace.

Není potřebný žádný zásah.

Protokol událostí je prázdný

Pokoušíte se zobrazit prázdný záznam
událostí volbou ZOBRAZIT PROTOKOL
UDÁLOSTÍ
z ovládacího panelu.

Není potřebný žádný zásah.

PŘÍLIŠ MNOHO STRÁNEK

V ÚLOZE K

SEŠITÍ

Sešívačka může sešít maximálně 15
listů. Tisková úloha bude dokončena, ale
nebude sešita.

Tiskové úlohy, které mají více než 15
listů, sešijte ručně.

Přístup nepovolen

NABÍDKY JSOU ZAMČENY

Požadovaná funkce ovládacího panelu
tiskárny je uzamčena, aby se zabránilo
neoprávněnému přístupu.

Obraťte se na správce sítě.

RUČNÍ PODÁVÁNÍ

[TYP][FORMÁT]

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

RUČNÍ PODÁVÁNÍ

[TYP][FORMÁT]

Pro nápovědu stiskněte

Tiskárna čeká na vložení médií do
zásobníku 1 pro ruční podávání.

Do zásobníku 1 vložte požadovaná
média a stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

RUČNÍ PODÁVÁNÍ

[TYP][FORMÁT]

Použít jiný

zásobník stisknutím

Tiskárna čeká na vložení médií do
zásobníku 1 pro ruční podávání.

Stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

), pokud

chcete použít typ a formát dostupný v
jiném zásobníku.

RUČNÍ PODÁVÁNÍ Z

VÝSTUPNÍ PŘIHRÁDKY

Pak stisknutím tlačítka

vytiskněte druhé strany

První strana ruční úlohy oboustranného
tisku byla vytištěna a zařízení čeká na
vložení výstupního balíku, aby mohlo
dokončit tisk na druhou stranu.

1.

Vložte výstupní balík papíru do
zásobníku 1 potištěnou stranou
dolů, přičemž musíte zachovat
stejnou orientaci.

2.

Chcete-li pokračovat v tisku,
ukončete zprávu tiskárny stisknutím
tlačítka (

V

YBRAT

) a pak zahajte

tisk opětovným stisknutím tlačítka

(

V

YBRAT

).

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

163

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Rušení...

Tiskárna ruší úlohu. Zpráva je stále
zobrazena, i když zpracování úlohy je
zastaveno, dráha papíru se vyčistí a
všechna zbývající příchozí data
aktivního datového kanálu jsou přijata a
smazána.

Není potřebný žádný zásah.

RŮZNÉ FORMÁTY PAPÍRU

V ÚLOZE

Jsou-li v tiskové úloze použity různé
formáty papíru, nemůže sešívačka
zarovnat papír pro sešití. Tisk pokračuje,
ale úloha nebude sešita.

Chcete-li tiskovou úlohu sešít, musíte ji
upravit.

SEŠÍVAČCE DOCHÁZÍ

SVORKY

V kazetě volitelného stohovače se
sešívačkou zbývá méně než 70 svorek.
Tisk bude pokračovat, dokud se kazeta
se svorkami zcela nevyprázdní a dokud
se na displeji ovládacího panelu
nezobrazí zpráva SEŠÍVAČCE DOŠLY
SPONKY.

Vyměňte sešívací kazetu. Další
informace o výměně sešívací kazety
naleznete v části

Doplňování svorek

.

Informace o objednání nové sešívací
kazety naleznete v části

Čísla dílů

.

SEŠÍVAČCE DOŠLY

SPONKY

V sešívací jednotce ve volitelném
stohovači se sešívačkou došly svorky.
Chování tiskárny závisí na nastavení
položky SVORKY DOŠLY v podnabídce
Nastavení výstupu.

Je-li v tiskárně nastaveno SVORKY
DOŠLY=ZASTAVIT
, tiskárna
zastaví tisk, dokud znovu nenaplníte
sešívačku nebo nestisknete tlačítko
Vybrat. Toto je výchozí nastavení.

Je-li v tiskárně nastaveno SVORKY
DOŠLY=POKRAČOVAT
, tisk
pokračuje, ale úloha nebude sešita.

Vyměňte sešívací kazetu. Další
informace o výměně sešívací kazety
naleznete v části

Doplňování svorek

.

Informace o objednání nové sešívací
kazety naleznete v části

Čísla dílů

.

ÚPRAVA DISKU

<X>% DOKONČENO

Nevypínat

se střídá se zprávou

ČISTICÍ DISK

<X>% DOKONČENO

Pro nápovědu stiskněte

Probíhá údržba pevného disku nebo
karty CompactFlash.

Není potřebný žádný zásah.

VLOŽTE NEBO ZAVŘETE

ZÁSOBNÍK XX

Pro nápovědu stiskněte

Daný zásobník je otevřený nebo chybí.

Pokud zásobník vložíte nebo zavřete,
tisk bude pokračovat.

VNITŘNÍ DISK

CHYBA ZAŘÍZENÍ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Došlo ke kritické chybě disku. Tento disk
již nelze použít.

Obraťte se na autorizovaný servis HP
nebo na autorizovaného poskytovatele
podpory.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

164

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

VNITŘNÍ DISK

CHYBA ZPRACOVÁNÍ SOUBORU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Požadovanou operaci nelze provést.
Pravděpodobně jste se pokusili provést
zakázanou operaci, například stažení
souboru do neexistující složky.

Zkuste tisknout znovu do existující složky.

VNITŘNÍ DISK

SYSTÉM SOUBORŮ JE PLNÝ

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Vnitřní disk je plný.

Odstraňte soubory z disku a proveďte
operaci znovu. Ke stažení a odstranění
písem a souborů použijte Správce
paměti zařízení v nástroji HP Web
Jetadmin.

VNITŘNÍ DISK MÁ

OCHRANU PROTI ZÁPISU

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Disk je chráněný. Nelze na něj zapsat
žádné nové soubory.

K odstranění ochrany proti zápisu
použijte Správce paměti zařízení
v nástroji HP Web Jetadmin.

VNITŘNÍ DISK NENÍ

INICIALIZOVÁN

Vymazat stisknutím

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Systém souborů nebyl inicializován.

Systém souborů inicializujte pomocí
nástroje HP Web Jetadmin.

Vyčištění dráhy papíru

V tiskárně uvízl papír nebo byla
v zapnuté tiskárně zjištěna média na
nesprávném místě. Tiskárna se
automaticky pokouší vysunout stránky.

Vyčkejte, až tiskárna ukončí pokusy o
vysunutí stránek. Pokud se vysunutí
nezdaří, zobrazí se na displeji
ovládacího panelu tiskárny zpráva o
uvíznutí papíru.

VYMĚNIT TISKOVOU KAZETU

Pokračovat stisknutím

Počet stránek zbývajících pro tento
spotřební materiál dosáhl dolní meze.
Tiskárna byla nastavena tak, aby
pokračovala v tisku i v případě, že je
nutné spotřební materiál objednat.

Pokračujte v tisku aktuální úlohy
stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Chcete-li spotřební materiál vyměnit,
postupujte takto.

1.

Otevřete horní kryt.

2.

Vyjměte tiskovou kazetu.

3.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu.

4.

Zavřete horní kryt.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

165

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

VYMĚNIT TISKOVOU KAZETU

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Počet stránek zbývajících pro tento
spotřební materiál dosáhl dolní meze.
Tiskárna byla nastavena tak, aby
zastavila tisk v případě, že je nutné
spotřební materiál objednat.

Chcete-li pokračovat v tisku, odstraňte
zprávu tiskárny stisknutím tlačítka
(

V

YBRAT

) a pak znovu stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

). Zpráva se změní na

OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU
ZBÝVÁ XXXX STRÁNEK
(varování).

Chcete-li spotřební materiál vyměnit,
postupujte takto.

1.

Otevřete horní kryt.

2.

Vyjměte tiskovou kazetu.

3.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu.

4.

Zavřete horní kryt.

VÝSTUPNÍ DRÁHA

PAPÍRU JE OTEVŘENA

Pro nápovědu stiskněte

Dráha papíru mezi tiskárnou a
výstupním zařízením je otevřená.
Chcete-li pokračovat v tisku, musíte ji
zavřít.

1.

Zkontrolujte, zda jsou zavřená
dvířka pro přístup k uvíznutému
papíru na volitelném stohovači nebo
stohovači se sešívačkou.

2.

Používáte-li jako příslušenství
stohovač se sešívačkou,
zkontrolujte, zda je sešívací
jednotka zaklapnutá v zavřené
poloze.

ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Změnu formátu nebo

typu stisknutím

se střídá se zprávou

ZÁSOBNÍK XX

[TYP][FORMÁT]

Nastavení přijmout

stisknutím

Tato zpráva uvádí aktuální konfiguraci
typu a formátu pro zásobník a umožňuje
konfiguraci změnit.

Chcete-li změnit formát nebo typ papíru,
stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

), dokud je

při zpráva zobrazena. Chcete-li zprávu
ukončit, stiskněte tlačítko (

Z

PĚT

),

dokud je při zpráva zobrazena.

Používáte-li zásobník často pro
různé formáty a typy papíru,
nastavte formát a typ na hodnotu
LIBOVOLNÝ.

Tisknete-li pouze na jeden typ
papíru, nastavte konkrétní typ a
formát papíru.

ZÁSOBNÍK XX JE OTEVŘENÝ

Pro nápovědu stiskněte

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Zásobník nepodává papír do tiskárny,
protože zásobník [X] je otevřený. Chcete-
li pokračovat v tisku, musíte otevřený
zásobník nejprve zavřít.

Zkontrolujte zásobníky a všechny
otevřené zavřete.

ZÁSOBNÍK XX JE PRÁZDNÝ

[TYP][FORMÁT]

se střídá se zprávou

<zpráva o aktuálním

stavu>

Zadaný zásobník je prázdný.

Ukončete zprávu vložením papíru do
prázdného zásobníku [XX].

Pokud do uvedeného zásobníku
nevložíte papír, tiskárna bude
pokračovat v tisku z dalšího zásobníku
se stejným formátem a typem papíru a
zpráva zůstane zobrazená.

ZNOVU VLOŽTE DUPLEXNÍ
JEDNOTKU

Jednotka pro oboustranný tisk byla
odstraněna.

Připojte znovu jednotku pro oboustranný
tisk.

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

166

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

ZVOLENÝ JAZYK

NENÍ DOSTUPNÝ

Pokračovat stisknutím

se střídá se zprávou

ZVOLENÝ JAZYK

NENÍ DOSTUPNÝ

Pro nápovědu stiskněte

Tiskárna obdržela požadavek na jazyk
tiskárny, který není k dispozici. Tisková
úloha je zrušena.

Vytiskněte úlohu s použitím ovladače
tiskárny pro jiný jazyk tiskárny nebo do
tiskárny přidejte požadovaný jazyk
(pokud je dostupný).

Chcete-li zobrazit seznam dostupných
jazyků, vytiskněte stránku konfigurace.
(Viz

Stránka konfigurace

.)

Interpretace zpráv ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Vysvětlení zpráv tiskárny

167