HP LaserJet 4350 Printer series - 3 Je možné tisknout z nějakého programu?

background image

3 Je možné tisknout z nějakého programu?

ANO

Přejděte ke kroku 4.

NE

Úloha se nevytiskne.

Vytiskne se chybová stránka jazyka
PS nebo seznam příkazů.

CSWW

Vývojový diagram pro odstraňování potíží

121

background image

Pokud se úloha nevytiskne a na displeji ovládacího panelu tiskárny se
zobrazí zpráva, naleznete další informace v části

Interpretace zpráv

ovládacího panelu

.

V počítači zkontrolujte, zda tiskárna nebyla pozastavena. Pokračujte
stisknutím tlačítka

Z

ASTAVIT

.

Pokud tiskárna pracuje v síti, zkontrolujte, zda tisk odesíláte do správné
tiskárny. Chcete-li zjistit, zda se nejedná o síťový problém, připojte počítač
přímo k tiskárně kabelem pro rozhraní USB nebo pro paralelní rozhraní,
změňte tiskový port na port LPT1 a zkuste tisknout.

Zkontrolujte zapojení kabelu rozhraní. Odpojte a znovu připojte kabel do
počítače a do tiskárny.

Otestujte kabel tak, že ho použijete u jiného počítače.

Používáte-li připojení pomocí paralelního rozhraní, musí kabel vyhovoval
standardu IEEE-1284.

Je-li tiskárna zapojena v síti, vytiskněte stránku konfigurace. (Viz

Stránka

konfigurace

.) Je-li v tiskárně nainstalován tiskový server HP Jetdirect,

vytiskne se i stránka s informacemi o tomto serveru. Na stránce konfigurace
serveru Jetdirect zkontrolujte stav síťového protokolu a nastavení tiskárny.

Chcete-li zjistit, zda problém není v počítači, zkuste tisknout z jiného
počítače (pokud je to možné).

Zkontrolujte, zda byla tisková úloha odesílána na správný port (například
LPT1 nebo síťový tiskový port).

Zkontrolujte, zda používáte správný ovladač tiskárny. (Viz

Používání

ovladače tiskárny

.)

Přeinstalujte ovladač tiskárny. (Viz příručka Začínáme.)

Zkontrolujte, zda je port počítače správně nakonfigurován a správně funguje.
(Připojte k portu jinou tiskárnu a zkuste tisknout.)

Tisknete-li s ovladačem jazyka PS, nastavte v podnabídce Tisk (v nabídce
Konfigurace zařízení) na ovládacím panelu tiskárny možnost TISK CHYB
PS=ZAPNUTO
a zkuste úlohu vytisknout znovu. Pokud se vytiskne chybová
stránka, postupujte podle pokynů v dalším sloupci.

V podnabídce Nastavení systému (v nabídce Konfigurace zařízení) na
ovládacím panelu tiskárny nastavte možnost JAZYKY=AUTO.

Zřejmě postrádáte zprávu tiskárny, která by vám pomohla problém vyřešit. V
podnabídce Nastavení systému (v nabídce Konfigurace zařízení) na
ovládacím panelu tiskárny dočasně vypněte nastavení Smazatelná varování
a Automatické pokračování. Pak úlohu znovu vytiskněte.

Tiskárna pravděpodobně přijala
nestandardní kód v jazyce PS. V
podnabídce Nastavení systému (v
nabídce Konfigurace zařízení) na
ovládacím panelu tiskárny
nastavte pouze pro tuto úlohu
možnost JAZYKY=PS. Po
vytisknutí úlohy vraťte nastavení
na hodnotu AUTO.

Zkontrolujte, zda se jedná o
postskriptovou tiskovou úlohu a
zda používáte ovladač pro jazyk
PS.

Tiskárna pravděpodobně přijala
kód jazyka PS, i když je nastavena
na jazyk PCL. V podnabídce
Nastavení systému (v nabídce
Konfigurace zařízení) nastavte
JAZYKY=AUTO.