HP LaserJet 4350 Printer series - 2 Je možné vytisknout stránku konfigurace?

background image

2 Je možné vytisknout stránku konfigurace?

(Viz

Stránka konfigurace

.)

120

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

ANO

Přejděte ke kroku 3.

NE

Stránka konfigurace se netiskne.

Tiskne se prázdná stránka.

Na displeji ovládacího panelu
tiskárny se zobrazuje jiná zpráva
než PŘIPRAVENO nebo TISK
KONFIGURACE.

Zkontrolujte, zda jsou všechny
zásobníky v tiskárně správně
zasunuty, nastaveny a
nainstalovány.

Zkontrolujte v počítači tiskovou
frontu nebo zařazovací službu pro
tisk a zjistěte, zda tiskárna nebyla
pozastavena. Pokud jsou s
aktuální tiskovou úlohou problémy
nebo je-li tiskárna pozastavena,
stránka konfigurace se nevytiskne.
(Stiskněte tlačítko

Z

ASTAVIT

a

zkuste znovu provést krok 2 ve
vývojovém diagramu pro
odstraňování potíží.)

Zkontrolujte, zda byla z tiskové
kazety sejmuta ochranná páska.
(Další informace naleznete v
příručce Začínáme nebo v návodu
dodaném s tiskovou kazetou.)

Tisková kazeta je pravděpodobně
prázdná. Nainstalujte novou
tiskovou kazetu.

Přejděte k části

Interpretace zpráv

ovládacího panelu

.