HP LaserJet 4350 Printer series - 1 Je na ovládacím panelu zobrazen text PŘIPRAVENO?

background image

1 Je na ovládacím panelu zobrazen text PŘIPRAVENO?

ANO

Přejděte ke kroku 2.

NE

Displej je prázdný a
ventilátor tiskárny
nepracuje.

Displej je prázdný,
ale ventilátor
tiskárny pracuje.

Displej zobrazuje
zprávy v
nesprávném jazyce.

Na displeji se
zobrazují
zkomolené nebo
neznámé znaky.

Na displeji ovládacího
panelu tiskárny se
zobrazuje jiná zpráva
než PŘIPRAVENO.

Vypněte a
zapněte tiskárnu.

Zkontrolujte
připojení kabelu
napájení a hlavní
vypínač.

Zapojte tiskárnu
do jiné zásuvky.

Zkontrolujte, zda
napájení tiskárny
bylo stálé a
vyhovovalo
specifikacím
tiskárny. (Viz

Napájení

.)

Stiskněte
libovolné tlačítko
na ovládacím
panelu tiskárny a
sledujte, zda
tiskárna reaguje.

Vypněte tiskárnu
a znovu ji
zapněte.

Vypněte
tiskárnu. Držte
tlačítko
(

V

YBRAT

)

stisknuté a
zároveň
zapínejte
tiskárnu tak
dlouho, až
zůstanou
všechny tři
kontrolky
rozsvícené. Pak
stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

).

Pomocí tlačítek

(

N

AHORU

) a

(

D

OLŮ

)

procházejte
dostupnými
jazyky.
Stisknutím
tlačítka
(

V

YBRAT

) uložte

požadovaný
jazyk jako nové
výchozí
nastavení.

Zkontrolujte, zda
je požadovaný
jazyk vybrán v
ovládacím
panelu tiskárny.

Vypněte tiskárnu
a znovu ji
zapněte.

Přejděte k části

Interpretace zpráv
ovládacího panelu

.