HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutých papírů z volitelného stohovače nebo stohovače se sešívačkou

background image

Odstranění uvíznutých papírů z volitelného stohovače nebo
stohovače se sešívačkou

Papír může uvíznout ve stohovači nebo ve stohovači se sešívačkou. Svorka může uvíznout
pouze ve stohovači se sešívačkou.

142

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Odstranění uvíznutých papírů ze stohovače nebo stohovače se
sešívačkou

1. Otevřete dvířka na stohovači nebo stohovači se sešívačkou na zadní straně tiskárny.

2. Vyjměte opatrně všechny uvíznuté papíry.

3. Zavřete dvířka na stohovači nebo stohovači se sešívačkou.

4. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. Prohlédněte přední stranu příslušenství a vyjměte
opatrně všechny uvíznuté papíry. (Viz

Místa uvíznutí

.)

Poznámka

Chcete-li pokračovat v tisku, stlačte výstupní přihrádku dolů do nejnižší pozice.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

143

background image

Odstranění uvíznutých svorek z volitelného stohovače se sešívačkou

Poznámka

Odstraňte uvíznuté svorky, je-li na displeji ovládacího panelu tiskárny zobrazena zpráva
UVÍZNUTÍ VE SVORKOVAČI.

1. Otáčejte sešívací jednotkou na pravé straně stohovače se sešívačkou směrem k přední

straně tiskárny, dokud jednotka nezaklapne do otevřené pozice. Vyjměte sešívací
kazetu vysunutím modré páčky směrem ven.

2. Otočte zeleným krytem na konci sešívací kazety směrem nahoru a vyjměte uvíznuté

svorky.

3. Vložte sešívací kazetu do sešívací jednotky a otáčejte sešívací jednotkou směrem k

zadní straně tiskárny, dokud nezapadne na místo.

Po odstranění uvíznuté svorky je potřeba sešívačku znovu naplnit a může se stát, že prvních
pár dokumentů (až pět) nebude sešito. Je-li tisková úloha odeslána a v sešívačce uvízne
svorka nebo svorky dojdou, bude se úloha stále tisknout, dokud se nezablokuje cesta k
přihrádce stohovače.