Nápověda pro HP LaserJet 4350 Printer series

background image

Příručka uživatele

Tiskárna hp LaserJet

4250/4350 series

background image
background image

Tiskárna HP LaserJet 4250 a 4350 series

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu
zakázány kromě případů, kdy to povoluje
autorský zákon.

Uvedené informace mohou být změněny
bez předchozího upozornění.

Jediné záruky pro produkty a služby HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o
zárukách, které jsou dodávány současně s
těmito produkty a službami. Žádný obsah
nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné
záruky. Společnost HP nenese
zodpovědnost za technické nebo textové
chyby obsažené v tomto dokumentu.

Číslo dílu Q5400-90944

1. vydání, listopad 2004

Ochranné známky

Adobe

®

a PostScript

®

jsou ochranné

známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Linux je ochranná známka společnosti
Linus Torvalds registrovaná v USA.

Microsoft

®

, Windows

®

a Windows NT

®

jsou

ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation registrované v USA.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

ENERGY STAR

®

a logo ENERGY STAR

®

jsou ochranné známky organizace United
States Environmental Protection Agency
registrované v USA.

background image

Služby zákazníkům HP

Online služby

Přístup k informacím pomocí modemu nebo připojení k Internetu 24 hodin denně

Webové stránky: Aktualizovaný software tiskáren HP, informace o výrobcích a podpoře a
ovladače tiskárny v několika jazycích jsou dostupné na adrese

http://www.hp.com/support/

lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

. (Tato stránka je v angličtině.)

Nástroje pro řešení potíží online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je webová sada nástrojů pro řešení potíží se
stolními počítači a tiskárnami. Služba ISPE pomáhá rychle určit, diagnostikovat a vyřešit
problémy s prací na počítači a tiskem. Nástroje ISPE jsou dostupné na adrese

http://instantsupport.hp.com

.

Telefonická podpora

V záruční době poskytuje společnost Hewlett-Packard Company telefonickou podporu
zdarma. Na těchto telefonních číslech se s vámi spojí příslušný tým, který je připraven vám
pomoci. Telefonní čísla pro příslušnou zemi/oblast naleznete na letáku, který je přiložen
v balení, nebo na adrese

http://www.hp.com/support/callcenters

. Než zavoláte do

společnosti HP, připravte si následující údaje: Název výrobku a sériové číslo, datum
zakoupení a popis potíží.

Technické informace můžete nalézt rovněž na Internetu na adrese

http://www.hp.com

.

Klepněte na oblast support & drivers (Podpora a ovladače).

Softwarová zařízení, ovladače a elektronické informace

Přejděte k části

http://www.hp.com/go/lj4250_software

nebo

http://www.hp.com/go/

lj4350_software

. (Stránka je v angličtině, ale ovladače tiskárny si můžete stáhnout v několika

jazycích.)

Informace po telefonu získáte po přečtení letáku, který je přibalen k tiskárně.

Objednávání příslušenství nebo spotřebního materiálu pomocí služby HP Direct

Na následujících webových adresách si můžete objednat spotřební materiál:

Spojené státy:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada:

http://www.hp.ca/catalog/supplies

Evropa:

http://www.hp.com/go/supplies

Asie a tichomořské oblasti:

http://www.hp.com/paper/

Příslušenství objednejte na adrese

http://www.hp.com/support/lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

. Další informace naleznete v části

Objednávání

náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

.

Po telefonu můžete objednat spotřební materiál a příslušenství na těchto telefonních číslech:

Spojené státy - velké společnosti: 800-282-6672

Spojené státy - malé a střední firmy: 800-888-9909

Spojené státy - domácnosti a domácí pracoviště: 800-752-0900

Kanada: 800-387-3154

Telefonní čísla pro ostatní země/oblasti naleznete na letáku, který je přibalen k tiskárně.

Servisní informace HP

CSWW

iii

background image

Pokud hledáte autorizované prodejce společnosti HP ve Spojených státech nebo Kanadě,
zavolejte na číslo 800-243-9816 (Spojené státy) nebo 800-387-3867 (Kanada). Tyto
informace naleznete také na stránkách

http://www.hp.com/go/cposupportguide

.

Servis k vašemu výrobku HP v ostatních zemích/oblastech zajistíte na telefonním čísle
podpory zákazníků pro danou zemi/oblast. Další informace naleznete na letáku, který je
přibalen k tiskárně.

Servisní smlouvy HP

Volejte na číslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 (Kanada).

Pozáruční servis: 800-633-3600.

Rozšířený servis: Volejte na číslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo
800-268-1221 (Kanada). Případně navštivte webové stránky HP Care Pack Services na
adrese

http://www.hpexpress-services.com

.

HP Toolbox

Pomocí panelu nástrojů HP Toolbox zjistíte stav tiskárny a její nastavení, zobrazíte
informace k řešení potíží a elektronickou dokumentaci. Panel nástrojů HP Toolbox lze
zobrazit, pokud je tiskárna připojena přímo k počítači nebo síti. Funkce panelu nástrojů
HP Toolbox můžete používat pouze po úplné instalaci softwaru. Další informace naleznete v
části

Používání panelu nástrojů HP Toolbox

.

Podpora HP a informace pro počítače Macintosh

Navštivte:

http://www.hp.com/go/macosx

- zde naleznete informace týkající se systému

Macintosh OS X a můžete se zaregistrovat k odběru aktualizací ovladače.

Navštivte:

http://www.hp.com/go/mac-connect

- zde jsou produkty navržené pro uživatele

systému Macintosh.

iv

CSWW

background image

Obsah

1 Základní informace o tiskárně

Rychlý přístup k informacím o tiskárně .....................................................................................2

Odkazy na uživatelskou příručku .......................................................................................2
Kde hledat další informace .................................................................................................2

Konfigurace tiskárny ..................................................................................................................3

Označení funkcí tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series ...............................................3

Funkce tiskárny .........................................................................................................................5
Části tiskány ..............................................................................................................................8

Příslušenství a spotřební materiál ......................................................................................8
Porty rozhraní ...................................................................................................................10
Kontrolky příslušenství .....................................................................................................10
Přenášení tiskárny ............................................................................................................11

Ovládací panel ........................................................................................................................12

Uspořádání ovládacího panelu .........................................................................................12
Tlačítka ovládacího panelu ...............................................................................................13
Kontrolky ovládacího panelu ............................................................................................13
Tisk nabídek ovládacího panelu .......................................................................................14
Používání nápovědy tiskárny ............................................................................................14
Změna nastavení konfigurace ovládacího panelu tiskárny ..............................................14

Software ..................................................................................................................................25

Operační systém a součásti tiskárny ................................................................................25
Ovladače tiskárny .............................................................................................................26
Software pro počítače Macintosh .....................................................................................29
Instalace softwaru systému tisku ......................................................................................30
Odinstalování softwaru .....................................................................................................35

Výběr tiskového média ............................................................................................................37

Podporované formáty médií pro tisk .................................................................................37

2 Tiskové úlohy

Výběr zásobníku pro tisk .........................................................................................................42

Pořadí zásobníků ..............................................................................................................42
Vlastní nastavení fungování zásobníku 1 ........................................................................42
Tisk podle typu a formátu média (zamykání zásobníků) ..................................................43
Ruční zavádění médií ze zásobníku 1 .............................................................................44

Výběr správného režimu fixační jednotky ...............................................................................46
Sešívání dokumentů ...............................................................................................................47

Nastavení sešívačky v softwaru (Windows) .....................................................................47
Nastavení sešívačky v softwaru (Mac) .............................................................................47
Výběr sešívání na ovládacím panelu ...............................................................................47
Doplňování svorek ............................................................................................................48

Plnění zásobníků .....................................................................................................................49

Plnění zásobníku 1 ...........................................................................................................49
Plnění zásobníku 2 nebo doplňkového zásobníku na 500 listů .......................................50
Plnění doplňkového zásobníku na 1 500 listů ..................................................................52

Seznámení se s možnostmi výstupu média ...........................................................................55

CSWW

v

background image

Tisk do horní (standardní) výstupní přihrádky ..................................................................55
Tisk do zadní výstupní přihrádky ......................................................................................55
Tisk do doplňkového stohovače nebo stohovače se sešívačkou ....................................56
Orientace papíru při nainstalované sešívačce .................................................................57

Tisk na obálky .........................................................................................................................58

Vložení obálek do zásobníku 1 ........................................................................................58
Automatické zavádění obálek (doplňkový podavač obálek) ............................................59
Instalace doplňkového podavače obálek .........................................................................59
Odpojení doplňkového podavače obálek .........................................................................60
Vkládání obálek do doplňkového podavače obálek .........................................................61

Tisk na speciální média ...........................................................................................................63

Tisk na štítky .....................................................................................................................63
Tisk na fólie .......................................................................................................................64
Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír (jednostranný) ..............................65
Tisk na papír, který má speciální povrch ..........................................................................66
Tisk na malé formáty, vlastní formát a silný papír ............................................................67
Nastavení vlastních formátů papíru ..................................................................................68

Tisk na obě strany papíru (jednotka pro oboustranný tisk) .....................................................70

Pokyny pro tisk na obě strany papíru ...............................................................................70
Orientace papíru pro oboustranný tisk .............................................................................71
Možnosti rozvržení při tisku na obě strany papíru ............................................................72
Oboustranný tisk s doplňkovou duplexní jednotkou .........................................................72
Ruční oboustranný tisk .....................................................................................................73

Zrušení tiskové úlohy ..............................................................................................................74
Používání ovladače tiskárny ...................................................................................................75

Změna nastavení pro tiskovou úlohu ...............................................................................75
Změna výchozích nastavení .............................................................................................75

Používání funkcí ovladačů tiskárny .........................................................................................77

Tisk vodoznaků .................................................................................................................77
Tisk více stránek na jeden list papíru ...............................................................................78
Nastavení vlastního formátu papíru .................................................................................78
Použití režimu tisku EconoMode (koncept) ......................................................................79
Výběr nastavení kvality tisku ............................................................................................79
Použití možností Zmenšit/Zvětšit .....................................................................................80
Výběr zdroje (zásobníku) papíru ......................................................................................80
Tisk obalových stránek, jiné přední stránky, nebo prázdné stránky ................................81

Funkce ukládání tiskových úloh ..............................................................................................82

Rychlé kopírování úlohy ...................................................................................................82
Odstranění úlohy rychlé kopie ..........................................................................................83
Zkušební tisk a podržení tiskové úlohy ............................................................................83
Odstranění podržené úlohy ..............................................................................................84
Tisk soukromé úlohy .........................................................................................................84
Odstranění soukromé úlohy .............................................................................................85
Uložení tiskové úlohy ........................................................................................................85

3 Správa a údržba tiskárny

Používání integrovaného webového serveru ..........................................................................88

Spuštění integrovaného webového serveru .....................................................................88
Karta Informace ................................................................................................................89
Karta Nastavení ................................................................................................................89
Karta Síť ............................................................................................................................90
Další odkazy .....................................................................................................................90

Používání softwaru HP Web Jetadmin ...................................................................................91
Používání panelu nástrojů HP Toolbox ..................................................................................92

Podporované operační systémy .......................................................................................92

vi

CSWW

background image

Podporované prohlížeče ...................................................................................................92
Zobrazení panelu nástrojů HP Toolbox ............................................................................93
Karta Stav .........................................................................................................................93
Karta Řešení potíží ...........................................................................................................93
Karta Výstrahy ..................................................................................................................94
Karta Dokumentace ..........................................................................................................94
Okno Nastavení zařízení ..................................................................................................95
Odkazy panelu nástrojů Toolbox ......................................................................................95
Další odkazy .....................................................................................................................95

Odinstalování softwaru HP Toolbox ........................................................................................96

Odinstalace panelu nástrojů HP pomocí zástupce na ploše systému Windows ............96
Odinstalace panelu nástrojů HP pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat

programy v systému Windows ......................................................................................96

Správa a konfigurace ovladačů tiskárny .................................................................................97

Softwarový modul plug-in pro HP Web Jetadmin .............................................................97
Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru ...................................................................98

Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou ................................................................99
Nastavení hodin ....................................................................................................................100

Nastavení data a času ....................................................................................................100

Kontrola konfigurace tiskárny ................................................................................................103

Přehled nabídek .............................................................................................................103
Stránka konfigurace ........................................................................................................103
Stránka stavu spotřebního materiálu ..............................................................................105
Seznam písem PCL nebo PS .........................................................................................106

Práce s tiskovými kazetami ...................................................................................................107

Tiskové kazety HP ..........................................................................................................107
Neoriginální tiskové kazety .............................................................................................107
Ověření pravosti tiskové kazety .....................................................................................107
Skladování tiskových kazet ............................................................................................107
Předpokládaná životnost tiskové kazety ........................................................................108
Kontrola stavu toneru .....................................................................................................108
V tiskové kazetě dochází nebo došel toner ....................................................................108

Čištění tiskárny ......................................................................................................................110

Čištění vnitřku tiskárny ...................................................................................................110
Čištění fixační jednotky ...................................................................................................111

Preventivní údržba ................................................................................................................114

Vynulování počítadla sady údržby ..................................................................................114

Výměna sešívací jednotky ....................................................................................................115

Vyjmutí a výměna sešívací jednotky ..............................................................................115

4 Řešení potíží

Vývojový diagram pro odstraňování potíží ............................................................................120

1 Je na ovládacím panelu zobrazen text PŘIPRAVENO? .............................................120
2 Je možné vytisknout stránku konfigurace? .................................................................120
3 Je možné tisknout z nějakého programu? ..................................................................121
4 Vytiskla se úloha podle očekávání? ............................................................................122
5 Vybírá tiskárna správné zásobníky a příslušenství pro manipulaci s papírem? .........124

Řešení obecných problémů s tiskem ....................................................................................126
Pokyny pro používání papíru ................................................................................................130
Tisk speciálních stran ............................................................................................................131
Odstranění uvíznutého papíru ..............................................................................................132

Místa uvíznutí .................................................................................................................132
Odstranění uvíznutého média z oblasti horního krytu a tiskové kazety .........................132
Odstranění uvíznutého média z volitelného podavače obálek .......................................134
Odstranění uvíznutého média ze zásobníku ..................................................................135

CSWW

vii

background image

Odstranění uvíznutého papíru z volitelné jednotky pro oboustranný tisk ......................138
Odstranění uvíznutého papíru z oblastí výstupu ............................................................139
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky ...............................................140
Odstranění uvíznutých papírů z volitelného stohovače nebo stohovače se

sešívačkou ...................................................................................................................142

Odstranění opakovaných uvíznutí papíru ......................................................................144

Vysvětlení zpráv tiskárny ......................................................................................................146

Používání nápovědy tiskárny online ...............................................................................146
Řešení trvajících zpráv ...................................................................................................146

Kontrolka příslušenství pro stohovač a stohovač se sešívačkou .........................................168

Kontrolky příslušenství ...................................................................................................168
Vyměna příslušenství nebo jeho součásti ......................................................................170

Odstraňování potíží s kvalitou tisku ......................................................................................171

Seznam možných řešení při problémech s kvalitou tisku ..............................................171
Příklady tiskových vad obrázků ......................................................................................171
Světlý tisk (část stránky) .................................................................................................173
Světlý tisk (celá stránka) .................................................................................................173
Skvrny .............................................................................................................................173
Vynechání textu ..............................................................................................................174
Čáry ................................................................................................................................174
Šedé pozadí ....................................................................................................................175
Rozmazaný toner ...........................................................................................................175
Nezafixovaný toner .........................................................................................................176
Opakované vady .............................................................................................................176
Opakovaný obraz ...........................................................................................................177
Deformované znaky ........................................................................................................177
Zkosená stránka .............................................................................................................177
Zkroucení nebo zvlnění ..................................................................................................178
Záhyby nebo zmačkání ..................................................................................................178
Svislé bílé čáry ................................................................................................................179
Stopy pneumatik .............................................................................................................179
Bílé body na černé ..........................................................................................................179
Rozptýlené čáry ..............................................................................................................180
Rozmazaný tisk ..............................................................................................................180
Náhodně opakovaný obraz .............................................................................................181

Řešení síťových problémů s tiskem ......................................................................................182
Odstranění obecných potíží se systémem Windows ............................................................183
Řešení obecných potíží v systému Macintosh ......................................................................184
Odstranění obecných problémů se soubory PostScript .......................................................190

Obecné potíže ................................................................................................................190
Specifické chyby .............................................................................................................190

Řešení potíží s doplňkovým pevným diskem ........................................................................192

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ..................................194

Objednávání přímo od společnosti HP ...........................................................................194
Objednávání prostřednictvím servisu nebo poskytovatelů podpory ..............................194
Objednávání přímo pomocí integrovaného webového serveru (platí pro tiskárny

připojené k síti) ............................................................................................................194

Objednávání přímo pomocí softwaru HP Toolbox (platí pro tiskárny přímo

připojené k počítači) ....................................................................................................195

Čísla dílů ...............................................................................................................................196

Příslušenství pro manipulaci s papírem .........................................................................196
Tiskové kazety ................................................................................................................197
Sady pro údržbu .............................................................................................................197

viii

CSWW

background image

Paměť .............................................................................................................................197
Kabely a rozhraní ...........................................................................................................198
Tisková média .................................................................................................................198

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

Nabídka Načtení úlohy ..........................................................................................................202
Nabídka Informace ................................................................................................................203
Nabídka Manipulace s papírem ............................................................................................205
Nabídka Konfigurace zařízení ...............................................................................................209

Podnabídka Tisk .............................................................................................................209
Podnabídka Kvalita tisku ................................................................................................212
Podnabídka Nastavení systému .....................................................................................215
Podnabídka Stohovač se sešívačkou ............................................................................219
Podnabídka I/O ...............................................................................................................219
Podnabídka Obnovení ....................................................................................................220

Nabídka Diagnostika .............................................................................................................222
Nabídka Servis ......................................................................................................................224

Dodatek C Technické údaje

Rozměry tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series .............................................................225
Napájení ................................................................................................................................226
Hlučnost ................................................................................................................................227
Provozní prostředí .................................................................................................................228
Technické údaje papíru .........................................................................................................229

Prostředí pro tisk a skladování papíru ............................................................................229
Obálky .............................................................................................................................230
Štítky ...............................................................................................................................232
Fólie ................................................................................................................................232

Dodatek D Paměť tiskárny a možnosti rozšíření

Přehled ..................................................................................................................................234
Paměť tiskárny ......................................................................................................................235

Instalace paměti tiskárny ................................................................................................235

Instalace karet CompactFlash ..............................................................................................238

Instalace karet CompactFlash ........................................................................................238

Kontrola instalace paměti ......................................................................................................241

Kontrola správnosti instalace modulů DIMM nebo karty CompactFlash .......................241

Ukládání prostředků (trvalé prostředky) ................................................................................242
Instalace karet EIO nebo velkokapacitních zařízení k ukládání dat .....................................243

Instalace karet EIO nebo velkokapacitních úložných zařízení .......................................243
Vyjmutí karty EIO nebo velkokapacitního úložného zařízení (doplňkového

pevného disku) ............................................................................................................243

Dodatek E Příkazy tiskárny

Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e ..................................................................246

Kombinace řídících sekvencí .........................................................................................246
Používání znaků řídicích sekvencí .................................................................................246
Výběr písma v PCL 6 a PCL 5 .......................................................................................247
Obecné příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e ........................................................................248

Dodatek F Informace o předpisech

Úvod ......................................................................................................................................253

CSWW

ix

background image

Předpisy FCC ........................................................................................................................254
Program šetření životního prostředí ......................................................................................255

Ochrana životního prostředí ...........................................................................................255
Tvorba ozonu ..................................................................................................................255
Spotřeba energie ............................................................................................................255
Tiskové spotřební materiály HP LaserJet ......................................................................255
Informace o bezpečnosti použitých materiálů ................................................................257
Další informace ...............................................................................................................257

Prohlášení o shodě ...............................................................................................................258
Prohlášení o bezpečnosti pro danou zemi/oblast .................................................................259

Laser safety statement ...................................................................................................259
Canadian DOC statement ..............................................................................................259
Japanese VCCI statement ..............................................................................................259
Korean EMI statement ....................................................................................................259
Finnish laser statement ..................................................................................................260

Dodatek G Servis a podpora

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI HEWLETT-PACKARD ................261
Tisková kazeta - Prohlášení o omezené záruce ...................................................................263
Dostupnost podpory a servisu ..............................................................................................264
Smlouva o údržbě HP ...........................................................................................................264

Servisní smlouvy v místě instalace ................................................................................264

Expresní výměna výrobků HP (pouze USA a Kanada) ........................................................265

Použití služby HP Express Exchange ............................................................................265

Opětovné zabalení tiskárny ..................................................................................................266

Opětovné zabalení tiskárny ............................................................................................266

Formulář servisních informací ...............................................................................................267

Rejstřík

x

CSWW

background image

1